Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Detaljregulering for Skarfjell næringspark, kunngjøring av vedtatt plan

Detaljregulering for Skarfjell næringspark ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 27.04.2022.

Tilbudsforespørsel - lokalt branndepot på Gjøra

Nordmøre og Romsdal brann og redning i samarbeid med Sunndal kommune har behov for å leie lokaler for lokalt branndepot på Gjøra. Lokalitetene skal ligge sentralt på Gjøra, innenfor området mellom overbygg på rv70 (vestover), Gjøra bru (øst) og bru ved Nisjaflønet/nyheim (sør).

Detaljregulering for Sande skoleområde med adkomstveger, høring og offentlig ettersyn

  Detaljregulering for Sande skoleområde med adkomstveger sendes herved ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. juni 2022.

Ønsker innspill til kommunedelplan for naturmangfold

Sunndal kommune skal utarbeide kommunedelplan for naturmangfold, og ønsker nå innspill til arbeidet.

Søknad om akvakulturanlegg for matfisk av torsk på lokalitet VKA01 ved Grova i Sunndalsfjorden i Sunndal kommune - offentlig ettersyn

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samsvar med akvakulturloven oversendt søknad om ny lokalitet ved Grova utenfor Mjølkill til Sunndal kommune. Saken legges herved ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 21. mars 2022.  

Detaljregulering av Mongstukvartalet, kunngjøring av oppstart av planarbeidet

  Det kunngjøres herved oppstart av planarbeid med detaljregulering av Mongstukvartalet. Forslagsstiller er Sunndal Næringseiendom AS. Plankonsulent er 3Dsmia ved Åse Bergset. Evt. innspill til planarbeidet sendes til post@3dsmia.no innen 31. mars 2022.  

Detaljregulering for Trolltind hytteområde felt 11,12 og 13, høring og offentlig ettersyn

  Forslag til detaljregulering for Trolltind hytteområde felt 11, 12 og 13  sendes herved ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 22. mars 2022.  

Detaljregulering for sentrumsbarnehage nord for Bjørgs gate, høring og offentlig ettersyn

  Forslag til detaljregulering for sentrumsbarnehage sendes herved ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 21. mars 2022

Detaljregulering for Skarfjell næringspark, høring og offentlig ettersyn

  Forslag til detaljregulering for Skarfjell næringspark sendes herved ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 21. mars 2022

Navnesak - fjellnavn på grensa mellom Molde og Sunndal kommuner - høring

Kartverket har sendt sak om fjellnavn på grensa mellom Molde og Sunndal kommuner på lokal høring i begge de berørte kommunene, jf. § 8 i lov om stadnamn.