Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Orkidè Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring. Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14.

Plankart-Rp1563-20170910-Hoåsvegen251-Grøa_utsnitt[1][1]

Forslag til reguleringsplan for Hoåsvegen 251 sendes ut på høring og offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 10. januar 2018.

Plankart_illustrasjon

Forslag til ny reguleringsplan for Mogrenda sendes ut på høring og offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 10. januar 2018.

 

 

Reguleringsplan for Gjøra næringsareal plankart vedtatt 06

Reguleringsplan for Gjøra næringsareal ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 06.09.2017

Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Sunndal kommune, datert 09.11.17, legges ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 15.01.18.

101-17 flyfoto Håsøran

Forslag til endring i regulering av areal mellom gang-/sykkelvegen langs Romsdalsvegen (fylkesveg 62) og industriområdet sendes ut på høring og offentlig ettersyn, med frist for uttale 20. november 2017.

Det varsles om at det settes i gang planarbeid med ny reguleringsplan for Hoåsvegen 251. Frist for merknader/innspill til planarbeidet er 01.11.2017.

Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel er fastsatt av Sunndal kommunestyre den 06.09.2017

Mogrenda_plangrense

Det varsles om at det settes i gang planarbeid med ny reguleringsplan for Mogrenda. Frist for merknader/innspill til planarbeidet er 14.08.17.

Herved kunngjøres oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Forslag til planprogram for dette arbeidet legges ut til høring og offentlig ettersyn, se vedlagte fil. Frist for å komme med innspill til planen og merknader til planprogrammet er 30.06.2017