Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Forvaltningsplan for hjortevilt i Sunndal kommune 2023–2026 - høring og offentlig ettersyn

  Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i sak 8/23 å legge forvaltningsplan for hjortevilt i Sunndal kommune 2023–2026 ut til høring og offentlig ettersyn.      

Reguleringsplan for Jøntelhaugen, Torskelykkja, Førje og Fossagrenda, kunngjøring av oppstart, innspillfrist 24.03.2023

Sunndal kommune varsler herved oppstart av revidering av reguleringsplan for Jøntelhaugen, Torskelykkja, Førje og Fossagrenda. Området ligger nord for elva ved Grøa, ca 8 km opp i dalen fra Sunndalsøra.  

Detaljregulering for sydvestre del av Langslågata 10, varsel om planstart, frist for innspill 25.02.2023

Privat forslagsstiller har sendt ut varsel om oppstart av detaljregulering for nye boliger på sydvestre del av Langslågata 10 på Sande.  

Boligtomt til salgs på Øksendalsøra

Sunndal kommune ønsker å selge en regulert boligtomt på Øksendalsøra. Tomta er på 436 m2 og ligger i sjøkanten ved Kommunegarden. Frist for tilbud er 31. mars.

Detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540, høring og offentlig ettersyn, merknadsfrist 15. mars 2023

Forslag til detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 15. mars 2023.

Hjelles legat - tildeling 2024

Ungdom hjemmehørende i Sunndal kommune kan søke om midler fra Hjelles legat. Søkere som tar praktisk yrkesutdanning innen håndtverksfag er fortrinnsberettiget ved tildeling. Søknadsfrist er 15.02.2024.  

Forskrift om motorferdsel i utmark - kunngjøring av endret forskrift

Kommunestyret vedtok i møte 19.10.2022 endringer i forskrift om motorferdsel i utmark.

Detaljregulering for Sande skoleområde med adkomstveger, kunngjøring av vedtatt plan

  Detaljregulering av Sande skoleområdet med adkomstveger, alternativ B, ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 21.09.2022 sak 55/22.

Detaljregulering av Mongstukvartalet, kunngjøring av vedtatt plan

  Detaljregulering for Mongstukvartalet er vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 21.09.2022 sak 56/22.

Høring av endring av planlagt kraftlinje Surna-Viklandet

Endringene gjelder tidligere konsesjonsgitt 420 kV kraftledning Surna-Viklandet.