Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Detaljregulering for sentrumsbarnehage, kunngjøring av planvedtak

  Sunndal kommunestyre har fattet planvedtak for detaljreguleringsplanen for sentrumsbarnehage.

Detaljregulering for Trolltind hytteområde felt 11, 12 og 13, kunngjøring av vedtatt plan

  Detaljregulering for Trolltind hytteområde felt 11, 12 og 13 er vedtatt av Sunndal kommunestyre 27.04.2022, sak 23/22.  

Detaljregulering for Skarfjell næringspark, kunngjøring av vedtatt plan

Detaljregulering for Skarfjell næringspark ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 27.04.2022.

Detaljregulering for Sande skoleområde med adkomstveger, høring og offentlig ettersyn

  Detaljregulering for Sande skoleområde med adkomstveger sendes herved ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. juni 2022.

Detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere, kunngjøring av vedtatt plan

  Detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 24.03.2021.

Reguleringsplaner for Sandeområdet, mindre endring av bestemmelsene

Det foreslås mindre endring av bestemmelsene for reguleringsplane på Sande. Hovedhensikten er å øke utnyttelsegraden fra maks 25%  maks 40 %. Merknadsfristen er utsatt til 14. april 2021. Det er sendt ut høringsbrev om dette til beboere i området, men det har vært problemer med den digitale oversendelsen, så hvis du ikke har fått det så finner du det her.

Reguleringsplan for Sande skoleområdet, varsel om oppstart

Det er oppstartet arbeid med endring av reguleringsplan for Sande – skoleområdet. Endringene gjelder i hovedsak trafikkområdene.  Alle kan komme med innspill til planarbeidet.  Fristen for å komme med innspill er utsatt til 18. juni. Dette av hensyn til å få inn innspill fra barn- og unge, skolene og andre som ikke har rukket å komme med innspill tidligere.

Reguleringsplan for Grødalen - forslag til utvidelse av parkeringsplasser før Steinbrua

Forslag om utvidelse av parkeringslommene langs Grødalsvegen på strekningen før Steinbrua er sendt på høring til berørte naboer/rettighetshavere og myndigheter. Høringsfrist er 29. april 2019

Reguleringsplan for Ørsvika-Litlvika, kunngjøring av mindre endring av bestemmelsene

  Den 27.02.2020 vedtok formannskapet endring av reguleringsbestemmelsene for Ørsvika-Litlvika vedrørende takvinkel på hytter. Det ble vedtatt at hytter skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 6° og 30°.

Reguleringsplan for Grødalen Orabekken, kunngjøring av planvedtak

Det kunngjøres herved at reguleringsplan for Grødalen Orabekken ble vedtatt av Sunndal kommunestyre.