Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

 Forslag til detaljregulering for Nesøya er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 20.11.2020.

Sunndal kommunestyre har i møte 09.09.2020 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet ut til høring og offentlig ettersyn. 

feiing

Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal legges ut på høring med merknadsfrist 30. oktober 2020.

Forslag til kommuneplan for Sunndal kommune 2020-2030, samfunnsdelen er utlagt til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 24. september 2020

Georg Øye Arkitektkontor AS varsler på vegne av Sunndal næringseiendom AS oppstart av arbeid med detajregulering av utvida næringspark på Håsøran. Samtidig varsles oppstart av regulering av erstatningsareal.

Spørsmål og innspill til planarbeidet rettes til Georg Øye Arkitektkontor ved Åse Bergset på e-post post@3dsmia.no eller i brevs form til Åse Bergset, Haugslettvegen 45, 6686 Valsøybotn. Frist for innspill til planarbeidet er 23. august 2020

 

Sunndal kommune varsler oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny sentrumsbarnehage på Sunndalsøra.

Spørsmål og innspill til planarbeidet rettes til Sunndal kommune se kontaktinformasjon til høyre. Frist for innspill til planarbeidet er 30. september 2020. 

 

 

 Georg Øye Arkitektkontor AS varsler på vegne av Sunndal næringseiendom AS oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere.

Spørsmål og innspill til planarbeidet rettes til Georg Øye Arkitektkontor  ved Åse Bergset på e-post post@3dsmia.no eller i brevs form til Åse Bergset, Haugslettvegen 45, 6686 Valøybotn. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 5. juli 2020.

norges lover

Sunndal kommunestyre skal i møte 16. juni 2020 velge meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024. Liste over de som er innstilt til valg legges nå ut til alminnelig ettersyn, med frist for merknader 15. juni. 

 Forslag til detaljregulering av vegomlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden i Øksendal er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfristen er forlenget til 22. juli 2020.

Det kunngjøres herved at reguleringsplan for Grødalen Orabekken ble vedtatt av Sunndal kommunestyre.