Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Privat forslagsstiller har sendt ut varsel om oppstart av detaljregulering for nye boliger på sydvestre del av Langslågata 10 på Sande.

 

Øksendalsøra kommunehusområdet

Sunndal kommune ønsker å selge en regulert boligtomt på Øksendalsøra. Tomta er på 436 m2 og ligger i sjøkanten ved Kommunegarden. Frist for tilbud er 31. mars.

Forslag til detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 15. mars 2023.

Ungdom hjemmehørende i Sunndal kommune kan søke om midler fra Hjelles legat. Søkere som tar praktisk yrkesutdanning innen håndtverksfag er fortrinnsberettiget ved tildeling. Søknadsfrist er 15.02.2023.

 

Sunndal kommune søker etter en veterinær for snarlig tiltredelse i veterinærvaktordning, i en begrenset periode fra 23.01.–31.08.2023. 

 

Det er tid for å fornye løyvene for leiekjøring med snøscooter, jf. nasjonal forskrift for kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5a). Løyvene er ledige for vintersesongene 2023–2026.

 

Økonomi- og handlingsplan 2023-2026

 

Formannskapets forslag til økonomi- og handlingsplan for perioden 2023–2026 er lagt ut til ettersyn i perioden 30.11.22–14.12.22.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 14. desember.

 

Kommunestyret vedtok i møte 19.10.2022 endringer i forskrift om motorferdsel i utmark.

 Detaljregulering av Sande skoleområdet med adkomstveger, alternativ B, ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 21.09.2022 sak 55/22.

 Detaljregulering for Mongstukvartalet er vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 21.09.2022 sak 56/22.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon +47 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00