Ny forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) for kommunene Aure, Averøy, Smøla, Sunndal og Tingvoll

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av:
Aure kommunestyre: 13.10.20 i sak 61/20
Averøy kommunestyre: 10.12.20 i sak 84/20
Smøla kommunestyre: 22.10.20 i sak 66/20
Sunndal kommunestyre: 21.10.20 i sak 80/20
Tingvoll kommunestyre: 26.11.20 i sak 61/20

Forskriften gjøres gjeldende fra 01.10.21.

Se forskriften her.

Ny forskrift er vedtatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 80, § 83 og § 85.

Forskriften gir bestemmelser og fastsetter plikter og rettigheter knyttet til den kommunale renovasjonsordningen for husholdningsavfall. Forskriften gir videre utfyllende bestemmelser om beregning av avfallsgebyret, og om vilkårene for kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall, herunder hver enkelt seksjonert del og hver enkelt boenhet i bygning, fritidseiendommer og fast plasserte mobile enheter i eierkommunene som i hovedsak benyttes til hvile og matstell, og hvor bofunksjonen er det sentrale.