Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 
Eiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut til offentlig ettersyn når eiendomsskatten skrives ut. Klagefrist er 6 uker etter at listene legges ut. Klageadgang gjelder alle forhold som ikke tidligere er påklagd.

 Det kunngjøres at detaljregulering av Nesøya ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 10.02.2021

Sunndal kommune syner til rundskriv 2020-43 frå Landbruksdirektoratet, der det går fram at kommunar og veterinærvaktdistrikt kan søkje om stimuleringstilskot til veterinærdekning for 2021.

Sunndal kommune utlyser herved et løyve for 2 år (2021-2022) i område 1 Torbudalen. 

 

Kommunestyrene i Sunndal og Surnadal har i møte 25.11.2020 og 26.11.2020 vedtatt kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet.

ReMidt IKS har i medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjort ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften). 

Illustrasjonsbilde penger

Ungdom hjemmehørende i Sunndal kommune kan søke på midler fra Hjelles legat. Søkere som tar praktisk yrkesutdanning innen håndtverksfag er fortrinnsberettiget ved tildeling. Søknadsfrist er 15.02.2021.

Sunndal kommunestyre vedtok den 26.22.2020, i sak 91/20, kommuneplanens samfunnsdel. 

 Det kunngjøres at detaljregulering for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 25.11.2020

 Oppdatering og mindre endring av reguleringsplan for Håsøran nord er sendt på høring med merknadsfrist 07.01.2021.