Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 
Illustrasjonsbilde penger

Ungdom hjemmehørende i Sunndal kommune kan søke på midler fra Hjelles legat. Søkere som tar praktisk yrkesutdanning innen håndtverksfag er fortrinnsberettiget ved tildeling. Søknadsfrist er 15.02.2022.

Kartverket har sendt sak om fjellnavn på grensa mellom Molde og Sunndal kommuner på lokal høring i begge de berørte kommunene, jf. § 8 i lov om stadnamn.

 

Ductor Sunndal AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til utslipp fra biogassanlegg på gnr/bnr. 53/308 og 53/304 i Sunndal kommune.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 21.02.2022.

Sunndal kommune har fått tildelt kr 512 000 som skal fordeles til lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Midlene i denne tredje runden er lyst ut med  søknadsfrist 19 januar 2022.

Det varsles herved om utvidelse av planområdet for reguleringsplan for ny sentrumsbarnehage.  Ny frist for innspill til planarbeidet er 22.12.2021

 

Sunndal kommune varsler oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny sentrumsbarnehage på Sunndalsøra.

Spørsmål og innspill til planarbeidet rettes til Sunndal kommune se kontaktinformasjon til høyre. Frist for innspill til planarbeidet er 30. september 2020. 

 

 

Formannskapets forslag til budsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022–2025 er lagt ut til ettersyn i perioden 01.12.21–15.12.21.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 15. desember.

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av:
Aure kommunestyre: 13.10.20 i sak 61/20
Averøy kommunestyre: 10.12.20 i sak 84/20
Smøla kommunestyre: 22.10.20 i sak 66/20
Sunndal kommunestyre: 21.10.20 i sak 80/20
Tingvoll kommunestyre: 26.11.20 i sak 61/20

Forskriften gjøres gjeldende fra 01.10.21.

Sunndal formannskap har i møte 30.09.2021, sak 46/21 vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Sande, området mellom rv.16, Sandegata og Langslågata.

Sunndal formannskap har i møte 30.09.2021, sak 44721 vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Sande, Øyagata Landstøvegen.