Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. ReMidt IKS kunngjør, på vegne av kommunene som inngår i samarbeidet, igangsetting av arbeid med revidering av lokale renovasjons- og slamforskrifter.

Det varsles herved oppstart av revisjon av kulturminneplanen for Sunndal. Innspill til planarbeidet sendes til Sunndal kommune innen 10. oktober 2019.

 

Endringen gjelder mindre endring av reguleringsplan for Grødalen vedrørende parkeringsplasser langs Grødalsvegen på strekningen før Steinbrua.

Mange hjort

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i sak 33/19 å legge forvaltningsplan for hjortevilt i Sunndal kommune ut til høring og offentlig ettersyn.

 

 

Endring av reguleringsplan for Børsetlauvet, planID 20061010, er vedtatt i Sunndal formannskap som sak 40/19 i møte 23.05.2019.

 

 

Valglogo

Valgstyret i Sunndal har i møte 23.05.2019 godkjent følgende lister til kommunevalget 2019:

Forslag om badeområde ved Fjordparken er sendt på høring til berørte naboer og myndigheter.

Høringsfrist er 08. mai 2019

 

Forslag om utvidelse av parkeringslommene langs Grødalsvegen på strekningen før Steinbrua er sendt på høring til berørte naboer/rettighetshavere og myndigheter.

Høringsfrist er 29. april 2019

Eiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge

Skatteseddelen for eiendomsskatt for 2019 er nå sendt til alle eiere av eiendom. Sjekk din digitale postkasse for å finne skatteseddelen.
Her kan du se skattelistene som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplan for Sunndal - arealdelen ble vedtatt 06.02.2019.

Planen omfatter alle arealene i Sunndal kommune utenom Sunndalsøra og sjøområdene som omfattes av egne arealplaner (kommunedelplan Sunndalsøra fra 02.09.2015 og sjøområdeplanen fra 13.06.2018).