Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

 Det varsles om oppstart av arbeid med å utarbeide en detaljreguleringsplan for å etablere ny bru ved Romfo. Innspill til planarbeidet sendes til Statens vegvesen innen 14.07.2021.

 Det varsles om oppstart av arbeid med å utarbeide en detaljreguleringsplan for å etablere ny bru ved Fale. Innspill til planarbeidet sendes til Statens vegvesen innen 14.07.2021.

Det er oppstartet arbeid med endring av reguleringsplan for Sande – skoleområdet. Endringene gjelder i hovedsak trafikkområdene.  Alle kan komme med innspill til planarbeidet. Fristen for å komme med innspill er utsatt til 18. juni. Dette av hensyn til å få inn innspill fra barn- og unge, skolene og andre som ikke har rukket å komme med innspill tidligere.

Fyrverkeri

Bakgrunn for saken er at Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS skal få dekket sine faktiske utgifter i forbindelse med søknader om handel med fyrverkeri i Sunndal kommune.

Endring av bestemmelse tilknyttet fareområde for skred ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 05.05.2021

Endring av bestemmelse tilknyttet fareområde for skred ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 05.05.2021

Det kunngjøres oppstart av arbeid med reguleringsplan for Skarfjell Næringspark. Planforslaget utarbeides som en privat plan (detaljregulering) på oppdrag fra Skarfjell Utvikling AS av plankonsulent Marit Ingrid Erstad.

Frist for innspill er 22. juni 2021.

Spørsmål eller innspill til planarbeidet bes rettet til Marit Ingrid Erstad på e-post erstadmie@gmail.com, tlf. 901 19 113.

Kopi av innspill bes sendt til post@sunndal.kommune.no

 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har godkjent Sunndal kommune sin søknad om at Gjøra skal ha status som typisk turiststed hele året. Tidligere gjaldt dette bare i sommermånedene, og i påska. Dette betyr at det kan være søndagsåpen butikk på Gjøra hele året.

Sunndal kommune har søkt Statsforvalteren om at tidligere godkjent forskrift for Gjøra som typisk turiststed skal gjelde for hele året. Søknaden legges ut på høring, med frist for merknader 1. mai.

Sunndal kommune skal utarbeide barnehage- og skolebruksplan. Formålet med denne planen er å sikre et godt barnehage- og skoletilbud i kommunen i et langsiktig perspektiv. Planen er ute på høring med høringsfrist 31. mai.