Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 
Vinnu

Økonomi- og planutvalget vedtok i møte 13.11.18 å sende strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019–2022 på høring. Høringsfrist er 27.02.19.

Sunndal kommune starter opp regulering av felt B15 innenfor "reguleringsplan for Fossagrenda 1982", vedtatt 18.06.1984. Felt B15 ligger innenfor Sunndal kommunes eiendommer gnr. 40, bnr. 64 og 65.

Kommunestyret i Sunndal har 21. november 2018 i sak 92/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

Budsjett

Økonomi- og planutvalgets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2020 – 2022 med kommentarer er lagt ut til ettersyn i perioden 28.11.18 - 13.12.18.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 13. desember.

Øratorget 1

Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel er fastsatt av Sunndal kommunestyre den 21.11.2018

Nye politivedtekter for Sunndal kommune trådte i kraft 13.09.2018. Politivedtektene er dermed bedre tilpasset vår tids bruk av offentlig sted, og et bedre verktøy for politiet.

flåøya_rolfhunnes

Sunndal kommunestyre har vedtatt kommunedelplan for sjøområdene i Sunndal kommune.

Flyfoto Ålvundfjorden

Forslag til kommuneplan for Sunndal arealdelen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. oktober 2018.

 

Sunndalsøra

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres, og økonomi- og planutvalget har vedtatt å legge planprogram for dette arbeidet ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 08. oktober 2018.

 

Brøyting

Sunndal kommune ønsker tilbud på vintervedlikehold av kommunale veger fra Vermøyvegen opp til og med Gjøra. Det er 15,2 km veg som skal brøytes. Kontraktens varighet er 6 år.