Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Formannskapets forslag til budsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022–2025 er lagt ut til ettersyn i perioden 01.12.21–15.12.21.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 15. desember.

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av:
Aure kommunestyre: 13.10.20 i sak 61/20
Averøy kommunestyre: 10.12.20 i sak 84/20
Smøla kommunestyre: 22.10.20 i sak 66/20
Sunndal kommunestyre: 21.10.20 i sak 80/20
Tingvoll kommunestyre: 26.11.20 i sak 61/20

Forskriften gjøres gjeldende fra 01.10.21.

Sunndal formannskap har i møte 30.09.2021, sak 46/21 vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Sande, området mellom rv.16, Sandegata og Langslågata.

Sunndal formannskap har i møte 30.09.2021, sak 44721 vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Sande, Øyagata Landstøvegen.

Sunndal formannskap har i møte den 30.09.2021 sak 43/21 vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Sande.

 

Kyr på innmarksbeite

Sunndal kommune søker etter en ny fast veterinær for deltakelse i veterinærvaktordning, med snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 10. november. 

Jenstad sett fra Svøu

Formannskapet vedtok på møte 30. september 2021 planoppstart av kommunedelplan for naturmangfold 2021-2033, jf. pbl § 11-12, og at forslag til planprogram for arbeidet skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-13.

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har satt av midler til kommuner for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som har vært særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Sunndal kommune har i den 3. tildelingsrunden i 2021 fått tildelt 751 000 kroner.

Bedrifter, lag eller organisasjoner som er hardt rammet av pålagte smitteverntiltak på grunn av korona kan nå søke om midler.

Søknadsfrist er 17. oktober.

Stikk UT-tur Drivapromenaden

Teknikk- miljø- og kulturutvalget har vedtatt å sende plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv på høring.

Det foreslås å endre øvre grense for hvor mye man kan bygge på tomtene fra 25 til 40% og oppdatering av bestemmelsene i henhold til nytt lovverk.

Ny høringsfrist er satt til 15. september 2021