Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Kommunestyret vedtok i møte 19.10.2022 endringer i forskrift om motorferdsel i utmark.

 Detaljregulering av Sande skoleområdet med adkomstveger, alternativ B, ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 21.09.2022 sak 55/22.

 Detaljregulering for Mongstukvartalet er vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 21.09.2022 sak 56/22.

Endringene gjelder tidligere konsesjonsgitt 420 kV kraftledning Surna-Viklandet.   

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i møte 31.08.2022 å legge "Hovedplan Vann 2022-2032" ut til offentlig ettersyn og høring. Plandokumentene legges ut til offentlig ettersyn i perioden 14. september til 28. oktober 2022.

Brøyting

Sunndal kommune har utlyst konkurranse om vintervedlikehold (brøyting og strøing) av kommunale veger i Øksendal. Kontraktens varighet er 6 år.

 Forslag til detaljregulering for Mongstukvartalet er lagt ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 10. august 2022.

Kommunestyret vedtok i møte 27.04.2022 å sende revidert forskrift om motorferdsel i utmark ut på høring.

 Sunndal kommunestyre har fattet planvedtak for detaljreguleringsplanen for sentrumsbarnehage.

 Detaljregulering for Trolltind hytteområde felt 11, 12 og 13 er vedtatt av Sunndal kommunestyre 27.04.2022, sak 23/22.