Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Detaljregulering av Mongstukvartalet, høring og offentlig ettersyn av endring av plan, merknadsfrist 24.05.2024

Detaljreguleringsplan for Mongstukvartalet planid. 20240110 er lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Eventuelle merknader til forslaget sendes til Sunndal kommune innen 24.mai 2024.

Kartlegging av utendørs leke og møteplasser

Kommunen har begynt på arbeidet med kartlegging av ulike typer utendørs leke, aktivitetsområder og møteplasser i kommunen.  Dette for å få oversikt over tilgjengeligheten og behovet for oppgraderinger. Lista er under utarbeiding og hvis du har nærmere informasjon om steder som er registrert eller steder som mangler så si ifra. Vi er også interessert i informasjon om hva stedene inneholder, hvem som drifter dem osv. 

Detaljregulering for sydvestre del av Langslågata 10, kunngjøring av vedtatt plan

Sunndal kommunestyre har vedtatt detaljregulering for sydvestre del av Langslågata 10 på Sande. Vedtaket ble fattet i kommunestyrets møte den 07.02.2024, sak 6/24

Kommunedelplan for Sunndalsøra, oppstart av endring av krav til parkering, frist for innspill 13.02.2024

Det foreslås å starte opp vurdering av bestemmelse nr. 04 om krav til parkering, i kommunedelplanen for Sunndalsøra.  Innspill til revidering av krav til parkering sendes Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra eller via e-post, post@sunndal.kommune.no, helst innen 13.februar 2024.

Detaljregulering for Mongstukvartalet, endring av plan, varsel om oppstart av planarbeid, innspillfrist 30.01.2024

På vegne av Mongstu eiendom varsles det om oppstart av endring av detaljregulering for Mongstukvartalet planid. 20220200. Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til konsulent Åse Bergset på e-post post@3dsmia.no innen 30.01.2024

Detaljregulering for ny bru ved rv. 70 Fale, kunngjøring av vedtatt plan

Sunndal kommunestyre har vedtatt detaljregulering for rv. 70 Fale bru og deponiområde, planid. 20210520. Vedtaket ble fattet i kommunestyrets møte den 13.12.2023, sak 49/23.  

Detaljregulering for innfallsport til Innerdalen i Nerdalen, varsel om planstart, innspillfrist 13.02.2024

Sunndal kommune varsler herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for innfallsport til Innerdalen i Nerdalen. Planen omhandler regulering av den offentlige parkeringsplassen og omlegging av gangvegtrase for turistene opp til Innerdalen. Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til Sunndal kommune via e-post: post@sunndal.kommune.no eller via post til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra, innen 13. februar 2024.  

Detaljregulering for Nerdal gård, varsel om oppstart av planarbeid, innspillfrist 13.02.2024

Feste Nordøst AS varsler på vegne av grunneierne på 104/9 og 104/25 oppstart av privat reguleringsplan for Nerdal gård.  Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Feste Nordøst as, postboks 33, 2541 TOLGA, eller pr. e-post til gr@feste.no innen tirsdag 13.02.2024.

Økonomi- og handlingsplan 2024-2027 - offentlig ettersyn

  Formannskapets forslag til økonomi- og handlingsplan for perioden 2024–2027 er lagt ut til ettersyn i perioden 29.11.23–12.12.23.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 13. desember.  

Reguleringsplan for Sjølsengøra - Tredalsøra, varsel om oppstart av revidering av plan, innspillfrist 01.12.2023

Det varsles herved om oppstart av revidering av reguleringsplan for Sjølsengøra- Tredalsøra med tilliggende områder.