Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Sunndal kommune har søkt Statsforvalteren om at tidligere godkjent forskrift for Gjøra som typisk turiststed skal gjelde for hele året. Søknaden legges ut på høring, med frist for merknader 1. mai.

Sunndal kommune skal utarbeide barnehage- og skolebruksplan. Formålet med denne planen er å sikre et godt barnehage- og skoletilbud i kommunen i et langsiktig perspektiv. Planen er ute på høring med høringsfrist 31. mai. 

Bedrifter som er hardt ramma av pålagte smitteverntiltak på grunn av korona, kan søke om kompensasjonsmidler. Søknadsfrist er 25. april 2021.

 Detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 24.03.2021.

Det foreslås mindre endring av bestemmelsene for reguleringsplane på Sande. Hovedhensikten er å øke utnyttelsegraden fra maks 25%  maks 40 %. Merknadsfristen er utsatt til 14. april 2021.

Det er sendt ut høringsbrev om dette til beboere i området, men det har vært problemer med den digitale oversendelsen, så hvis du ikke har fått det så finner du det her.

Det kunngjøres herved oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Sande – skoleområdet. Frist for innspill er 14. april 2021.

Detaljreguleringsplan for utviding av næringspark på Håsøran er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 28. april 2021.

Eiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut til offentlig ettersyn når eiendomsskatten skrives ut. Klagefrist er 6 uker etter at listene legges ut. Klageadgang gjelder alle forhold som ikke tidligere er påklagd.

 Det kunngjøres at detaljregulering av Nesøya ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 10.02.2021

Sunndal kommune syner til rundskriv 2020-43 frå Landbruksdirektoratet, der det går fram at kommunar og veterinærvaktdistrikt kan søkje om stimuleringstilskot til veterinærdekning for 2021.