Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Kommunestyret vedtok i møte 27.04.2022 å sende revidert forskrift om motorferdsel i utmark ut på høring.

 Sunndal kommunestyre har fattet planvedtak for detaljreguleringsplanen for sentrumsbarnehage.

 Detaljregulering for Trolltind hytteområde felt 11, 12 og 13 er vedtatt av Sunndal kommunestyre 27.04.2022, sak 23/22.

 

Detaljregulering for Skarfjell næringspark ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 27.04.2022.

Nordmøre og Romsdal brann og redning i samarbeid med Sunndal kommune har behov for å leie lokaler for lokalt branndepot på Gjøra. Lokalitetene skal ligge sentralt på Gjøra, innenfor området mellom overbygg på rv70 (vestover), Gjøra bru (øst) og bru ved Nisjaflønet/nyheim (sør).

 Detaljregulering for Sande skoleområde med adkomstveger sendes herved ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. juni 2022.

Sunndal kommune skal utarbeide kommunedelplan for naturmangfold, og ønsker nå innspill til arbeidet.

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samsvar med akvakulturloven oversendt søknad om ny lokalitet ved Grova utenfor Mjølkill til Sunndal kommune. Saken legges herved ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 21. mars 2022.

 

 Det kunngjøres herved oppstart av planarbeid med detaljregulering av Mongstukvartalet.

Forslagsstiller er Sunndal Næringseiendom AS. Plankonsulent er 3Dsmia ved Åse Bergset. Evt. innspill til planarbeidet sendes til post@3dsmia.no innen 31. mars 2022.

 

Eiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut til offentlig ettersyn når eiendomsskatten skrives ut. Klagefrist er 6 uker etter at listene legges ut. Klageadgang gjelder alle forhold som ikke tidligere er påklagd.