Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Økonomi- og handlingsplan 2024-2027 - offentlig ettersyn

  Formannskapets forslag til økonomi- og handlingsplan for perioden 2024–2027 er lagt ut til ettersyn i perioden 29.11.23–12.12.23.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 13. desember.  

Detaljregulering for Furulia, kunngjøring av planvedtak

Det kunngjøres herved at detaljregulering for Furulia ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 01.11.2023

Detaljregulering for sydvestre del av Langslågata 10, høring og offentlig ettersyn, merknadsfrist 8. desesember 2023

Forslag til detaljregulering for sydvestre del av Langslågata 10 er utlagt til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 08.12 2023.

Reguleringsplan for Sjølsengøra - Tredalsøra, varsel om oppstart av revidering av plan, innspillfrist 01.12.2023

Det varsles herved om oppstart av revidering av reguleringsplan for Sjølsengøra- Tredalsøra med tilliggende områder.   

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Sunndal kommune–høring

Kommunestyret vedtok i møte 04.10.2023 å legge forslag til revidert forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Sunndal kommune på høring. Høringsfrist er 15. november.

Detaljregulering for ny bru ved rv. 70 Fale

Detaljregulering for ny bru ved rv. 70 Fale er utlagt til høring og offentlig ettersyn med frist for å komme med merknader 06. november 2023

Plan for kulturminner 2023–2028 - høring

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i møte 23. august 2023, under sak 36/23, å legge Plan for kulturminner 2023–2028 ut på høring.

Høring av planstrategi 2024–2027 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Sunndal formannskap vedtok 22.08.2023, sak 48/23, å legge ut forslag til planstrategi 2024–2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på høring, med merknadsfrist 15. oktober.

Høring av forslag til ny lokal gebyrforskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova for Sunndal kommune

Sunndal kommune legger med dette forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering ut på høring, med frist for merknader 23. oktober. Forskriften skal tre i kraft 01.01.2024.

Detaljregulering for Furugrenda Pestua, kunngjøring av oppstart av reguleringsplanarbeid

Fjordfaret Arkitektkontor varsler i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Stian Moe Tangen, oppstart av privat detaljregulering for Furugrenda Pestua.