Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Georg Øye Arkitektkontor AS varsler på vegne av Sunndal næringseiendom AS oppstart av arbeid med detajregulering av utvida næringspark på Håsøran. Samtidig varsles oppstart av regulering av erstatningsareal.

Spørsmål og innspill til planarbeidet rettes til Georg Øye Arkitektkontor ved Åse Bergset på e-post post@3dsmia.no eller i brevs form til Åse Bergset, Haugslettvegen 45, 6686 Valsøybotn. Frist for innspill til planarbeidet er 23. august 2020

 

Sunndal kommune varsler oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny sentrumsbarnehage på Sunndalsøra.

Spørsmål og innspill til planarbeidet rettes til Sunndal kommune se kontaktinformasjon til høyre. Frist for innspill til planarbeidet er 30. september 2020. 

 

 

 Georg Øye Arkitektkontor AS varsler på vegne av Sunndal næringseiendom AS oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere.

Spørsmål og innspill til planarbeidet rettes til Georg Øye Arkitektkontor  ved Åse Bergset på e-post post@3dsmia.no eller i brevs form til Åse Bergset, Haugslettvegen 45, 6686 Valøybotn. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 5. juli 2020.

norges lover

Sunndal kommunestyre skal i møte 16. juni 2020 velge meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024. Liste over de som er innstilt til valg legges nå ut til alminnelig ettersyn, med frist for merknader 15. juni. 

 Forslag til detaljregulering av vegomlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden i Øksendal er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfristen er forlenget til 22. juli 2020.

Det kunngjøres herved at reguleringsplan for Grødalen Orabekken ble vedtatt av Sunndal kommunestyre.  

 Den 27.02.2020 vedtok formannskapet endring av reguleringsbestemmelsene for Ørsvika-Litlvika vedrørende takvinkel på hytter. Det ble vedtatt at hytter skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 6° og 30°.

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§10-1 og 11-13 vedtok Sunndal kommune 27.02.2020 plan for sluttføring av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og forslag til planstrategi 2020 - 2023. Forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Eiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge

Skatteseddelen for eiendomsskatt for 2020 er nå sendt til alle eiere av eiendom. Sjekk din digitale postkasse for å finne skatteseddelen.
Her kan du se skattelistene som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Den 23.01.2020 vedtok formannskapet forskyving av hyttetomt nr. 5-3. Samtidig ble følgende bestemmelse til planen vedtatt: Det kan foretas en liten forskyving av tomteplassering dersom det terrengmessig gir et bedre resultat.