Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Det foreslås å endre øvre grense for hvor mye man kan bygge på tomtene fra 25 til 40% og oppdatering av bestemmelsene i henhold til nytt lovverk.

Ny høringsfrist er satt til 15. september 2021

 Det varsles herved oppstart av arbeid med detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540 i Sunndal kommune.

Valglogo

Den som skal stemme ved stortingsvalget 13. september, må stå oppført i manntallet. Manntallet for Sunndal kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn fra medio juli, og vil ligge ute til og med valgdagen 13. september.

Næringsplan for Sunndal kommune 2021-2025 skal opp til sluttbehandling i formannskapet 30.september og kommunestyret 3. november. Under kan du lese om hva som er gjort underveis i prosessen, og finne referater fra aktørmøtene. 

 

 Det kunngjøres oppstart av detaljregulering av Trolltind hytteområde felt 11, 12 og 13

Planen utarbeides av 3dsmia ved Åse Bergset på vegne av grunneier Robin Holmes.

Innspill til planarbeidet sendes Åse Bergset, post@3dsmia.no innen 6. september 2021

Sunndal kommunestyre har vedtatt mindre endring av detaljreguleringsplan for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere. 

Sunndal kommunestyre har vedtatt detaljregulering for utviding av Sunndal næringspark.  

 Det varsles om oppstart av arbeid med å utarbeide en detaljreguleringsplan for å etablere ny bru ved Romfo. Innspill til planarbeidet sendes til Statens vegvesen innen 14.07.2021.

 Det varsles om oppstart av arbeid med å utarbeide en detaljreguleringsplan for å etablere ny bru ved Fale. Innspill til planarbeidet sendes til Statens vegvesen innen 14.07.2021.

Det er oppstartet arbeid med endring av reguleringsplan for Sande – skoleområdet. Endringene gjelder i hovedsak trafikkområdene.  Alle kan komme med innspill til planarbeidet. Fristen for å komme med innspill er utsatt til 18. juni. Dette av hensyn til å få inn innspill fra barn- og unge, skolene og andre som ikke har rukket å komme med innspill tidligere.