Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 
norges lover

Sunndal kommune skal våren 2020 velje meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2021 –2024. Kommunen skal i tillegg foreslå skjønsmedlemmar som skal veljast av fylkesutvalet.

Det kunngjøres herved at reguleringsplan for Grødalen Orabekken ble vedtatt av Sunndal kommunestyre.  

 Den 27.02.2020 vedtok formannskapet endring av reguleringsbestemmelsene for Ørsvika-Litlvika vedrørende takvinkel på hytter. Det ble vedtatt at hytter skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 6° og 30°.

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§10-1 og 11-13 vedtok Sunndal kommune 27.02.2020 plan for sluttføring av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og forslag til planstrategi 2020 - 2023. Forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Eiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge

Skatteseddelen for eiendomsskatt for 2020 er nå sendt til alle eiere av eiendom. Sjekk din digitale postkasse for å finne skatteseddelen.
Her kan du se skattelistene som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Den 23.01.2020 vedtok formannskapet forskyving av hyttetomt nr. 5-3. Samtidig ble følgende bestemmelse til planen vedtatt: Det kan foretas en liten forskyving av tomteplassering dersom det terrengmessig gir et bedre resultat.

 

 Det kunngjøres herved at reguleringsplan for Sande, del av Langslågata 10 gnr. 48, bnr. 2 og del av gnr. 48, bnr. 1 ble vedtatt av Sunndal kommunestyre.

 Det kunngjøres herved at reguleringsplan for grustak i Litldalen er vedtatt av Sunndal kommunestyre.

Formannskapets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2021 – 2023 med kommentarer er lagt ut til ettersyn i perioden 27.11.19 - 12.12.19.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 12. desember.

Sunndal kommune har utarbeidet et temakart over friluftsområdene i kommunen. Dette er et kunnskapsgrunnlag for planlegging og saksbehandling og ikke et turkart.

Kartleggingen av friluftsområder ligger tilgengelig på naturbase.no