Høring av planstrategi 2024–2027 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

utsnitt av digital planstrategi, med plantittel og bilde av Sunndal og Sunndalsfjorden - Klikk for stort bildePlanstrategi 2024-2027

Sunndal formannskap vedtok 22.08.2023, sak 48/23, å legge ut forslag til planstrategi 2024–2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på høring, med merknadsfrist 15. oktober.

Hva er en planstrategi?

Ifølge plan- og bygningsloven (pbl § 10-1) skal kommunen vedta en ny planstrategi innen ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert. En planstrategi er en strategi for planleggingen i kommunen og skal angi hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i fireårsperioden. Gjennom arbeidet med ny planstrategi skal kommunen vurdere utviklingstrekk, utfordringer og muligheter for kommunen. Planstrategien skal ifølge loven ta stilling til om kommuneplanen skal revideres. Andre sentrale planer som er gjeldende blir også gjennomgått med tanke på om de skal opprettholdes, rulleres eller fases ut. Om kommunen har nye plan- og utredningsbehov tas dette inn i planstrategien.

Planstrategien er retningsgivende for kommunens arbeid. Den har ingen direkte rettsvirkning for innbyggerne.

Høringsdokument

Forslag til planstrategi 2024–2027 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Høringsfrist

Merknader kan sendes til post@sunndal.kommune.no
eller til Sunndal kommune v/avdeling for samfunnsutvikling, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Høringsfrist er 15.10.2023