Innsyn postlister og politiske saker

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemnd (offentleglova).

Innsynsløsninger i Sunndal kommune

Postliste (offentlig postjournal)

Sunndal kommune har elektronisk postjournal, der er alle inn- og utgående brev til og fra kommunen publisert, så lenge det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov.

Postliste (offentlig journal)

Politiske møter

Alle politiske møter er åpne, og streames direkte på nett.
I tillegg er saksdokumenter (innkallinger og protokoller) offentlige og tilgjengelige i vår innsynsløsning. 

Politiske møter

Kart og planinnsyn

I vår kartløsning kan du få innsyn i kart og planregister.

Kart og planinnsyn

Hva er offentlige dokumenter?

Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan være unntatt fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn).

Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret. Du har likevel bare innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte.

Du kan bli nektet innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
  • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
  • Dokumenter til/fra enheter i administrasjonen som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder