Beredskap

Viktige telefonnummer

Brann: 110
Politi: 112
Akutt medisinsk hjelp: 113
Legevakt: 116 117
Nødnummer/vakttelefoner


Kommunens ansvar

Kommunen er ansvarlig for sikkerhet og beredskap lokalt. Dette innebærer at kommunen skal analysere, drive forebyggende arbeid og være forberedt når katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige funksjoner skjer.


Beredskapsorganer

Kommunen har en erfaren beredskapsorganisasjon som trer sammen når noe skjer.
Kommunens kriseledelse har hovedansvaret for beredskapesarbeidet.
Kommunens kriseteam bistår med psykososial oppfølging til berørte parter i en krise.


Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Helhetlig ROS-analyse for Sunndal kommune (PDF, 1010 kB)
Rapport om Risiko- og sårbarhetsanalyse for ras og flom i Sunndal (PDF, 5 MB)
NVE-rapport: Faresonekart for skred i Sunndal


Beredskapsplaner

Kommunen har ulike beredskapsplaner som fungerer som hjelpemidler i en krise. Beredskapsplanene tar utgangpunkt i gjennomførte ROS-analyser for aktuelle områder.

Overordna beredskapsplan: Beredskapsplan for Sunndal kommune (PDF, 601 kB)


Din beredskap

Du kan også tenke beredskap i eget hjem. Hvordan kan du bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser?

www.sikkerhverdag.no kan du få en del tips og råd til beredskap i hjemmet og hvordan en kan takle ulike hendelser.

Bli varslet!

Noen ganger oppstår det situasjoner som gjør at vi ønsker å varsle deg raskt, eller være sikre på at du har mottatt beskjeden fra oss. 

Da varsles du via telefon, enten via SMS eller en talemelding (for deg som bare har fasttelefon) med nødvendig informasjon.

Les mer om telefonvarsling og hvordan du kan sjekke din kontaktinformasjon.

 

Lovverk - annen informasjon

Sivilbeskyttelsesloven
Forskrift om kommunal beredskapsplikt
Informasjon fra Hydro Sunndal om storulykke

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra