Reguleringsplan for Sjølsengøra - Tredalsøra, varsel om oppstart av revidering av plan, innspillfrist 01.12.2023

Det varsles herved om oppstart av revidering av reguleringsplan for Sjølsengøra- Tredalsøra med tilliggende områder. 

 Vi må i den forbindelse se på trafikksikkerheten i et noe større område, inklusiv krysset Romsdalsvegen - Litldalsvegen. 

Planområdet som skal vurderes er markert med sort stiplet linje

Grunnen til å sette i gang planarbeidet er at avkjørsler i området ikke er i henhold til reguleringsplan og det er behov for å vurdere trafikksituasjonen med kryss og avkjørsler i området på nytt. Bakgrunnen for planarbeidet er nærmere beskrevet i oppstartsbrevet.

Innspill til planarbeidet sendes Sunndal kommune post@sunndal.kommune.no eller per brev til Sunndal kommune. postboks 94, 6601 Sunndalsøra, innen 1. desember 2023.

 

 

Dokumenter: 

Oppstartsbrev datert 23.10.2023 (PDF, 3 MB)

Forhåndsuttale fra Møre og Romsdal fylkeskommune 28.06.2023 (PDF, 799 kB)