Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Herved kunngjøres oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Forslag til planprogram for dette arbeidet legges ut til høring og offentlig ettersyn, se vedlagte fil. Frist for å komme med innspill til planen og merknader til planprogrammet er 30.06.2017

Reguleringsplan for Rådshammaren massetak ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 10.05.2017. 

 

Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 14.02.2017.