Kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet

 

Kommunestyrene i Sunndal og Surnadal har i møte 25.11.2020 og 26.11.2020 vedtatt kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet.

I medhold av plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i Sunndal i sak 92/20, kommunedelplan for kryssing av Todalsfjorden. Planen er utarbeidet av Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Sunndal og Surnadal kommune.

Planen legger til rette for fergefri forbindelse mellom kommunene Sunndal og Surnadal og vil gi en sterkere bo- og arbeidsmarkedsregion på indre Nordmøre. Prosjektet vil føre til at fv 65 /fv 670 blir en mer attraktivt vegforbindelse mellom Møre og Romsdal og Trøndelag. Møre og Romsdal fylke har prioritert Todalsfjordprosjektet som det neste store samferdselsprosjektet i fylket.

Plandomumentene består av:

Plankart (PDF, 39 MB)

Planbestemmelser (PDF, 97 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 12 MB)

Vedtak fra Sunndal kommunestyre (PDF, 183 kB)

Vedlegg:

Illustrasjoner (PDF, 3 MB)

Trafikknotat (PDF, 8 MB)

Fagnotat prissatte konsekvenser (PDF, 335 kB)

Skredfarevurdering (PDF, 8 MB)

Ingeniørgeologisk rapport (PDF, 17 MB)

Hydrologirapport Ålvundfossen (PDF, 2 MB)

Skisseprosjekt Todalsfjordbrua (PDF, 7 MB)

Naturtypekartlegging (PDF, 4 MB)

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Mobil 918 05 950