Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Sunndal kommune–høring

Kommunestyret vedtok i møte 04.10.2023 å legge forslag til revidert forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Sunndal kommune på høring. Høringsfrist er 15. november.

Detaljregulering for ny bru ved rv. 70 Fale

Detaljregulering for ny bru ved rv. 70 Fale er utlagt til høring og offentlig ettersyn med frist for å komme med merknader 06. november 2023

Plan for kulturminner 2023–2028 - høring

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i møte 23. august 2023, under sak 36/23, å legge Plan for kulturminner 2023–2028 ut på høring.

Høring av planstrategi 2024–2027 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Sunndal formannskap vedtok 22.08.2023, sak 48/23, å legge ut forslag til planstrategi 2024–2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på høring, med merknadsfrist 15. oktober.

Høring av forslag til ny lokal gebyrforskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova for Sunndal kommune

Sunndal kommune legger med dette forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering ut på høring, med frist for merknader 23. oktober. Forskriften skal tre i kraft 01.01.2024.

Detaljregulering for Furugrenda Pestua, kunngjøring av oppstart av reguleringsplanarbeid

Fjordfaret Arkitektkontor varsler i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Stian Moe Tangen, oppstart av privat detaljregulering for Furugrenda Pestua.

Detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540, kunngjøring av planvedtak

Sunndal kommunestyret har fattet planvedtak for detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540 i møte den 14.06.2023 sak 43/23

Helse- og omsorgsplan 2023–2030 - høring

Oppvekst- og omsorgsutvalget vedtok i møte 01.06.2023 å legge helse- og omsorgsplan for Sunndal kommune for 2022-2030 ut på høring. Høringsfrist er 06.08.2023.  

Detaljregulering for Furulia, høring og offentlig ettersyn, merknadsfrist 02.08.2023

Detaljregulering for Furulia ble 1. gangs behandlet i Sunndal formannskap den 30.05.2023. Forslaget er utlagt på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 02. august 2023  

Detaljregulering for Furulia, kunngjøring av oppstart, frist for innspill 04.05.2023

Fjordfaret arkitektkontor har på vegne av tiltakshaver Brødrene Gjershaug A/S varslet oppstart av privat detaljregulering for Furulia i Ålvundfjord i Sunndal kommune