Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Sunndal kommune utlyser herved et løyve for 2 år (2021-2022) i område 1 Torbudalen. 

 

Kommunestyrene i Sunndal og Surnadal har i møte 25.11.2020 og 26.11.2020 vedtatt kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet.

ReMidt IKS har i medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjort ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften). 

Illustrasjonsbilde penger

Ungdom hjemmehørende i Sunndal kommune kan søke på midler fra Hjelles legat. Søkere som tar praktisk yrkesutdanning innen håndtverksfag er fortrinnsberettiget ved tildeling. Søknadsfrist er 15.02.2021.

Sunndal kommunestyre vedtok den 26.22.2020, i sak 91/20, kommuneplanens samfunnsdel. 

 Det kunngjøres at detaljregulering for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 25.11.2020

 Oppdatering og mindre endring av reguleringsplan for Håsøran nord er sendt på høring med merknadsfrist 07.01.2021.

Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 med kommentarer er lagt ut til ettersyn i perioden 01.12.20–15.12.20.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 16. desember.

Fra og med mandag 30. november blir det forbudt å kjøre inn til Skolevegen fra Fagerhaugvegen på hverdager klokka 07-16. Kjøreretningen blir dermed den samme som skolebussene bruker. Trafikkreguleringen innføres for å unngå trafikkproblemer og farlige situasjoner i kryssene med møtende trafikk og kork når buss møter bil. 

 Forslag til detaljregulering av Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 7. januar 2020.