Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 
Fyrverkeri

Bakgrunn for saken er at Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS skal få dekket sine faktiske utgifter i forbindelse med søknader om handel med fyrverkeri i Sunndal kommune.

Endring av bestemmelse tilknyttet fareområde for skred ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 05.05.2021

Endring av bestemmelse tilknyttet fareområde for skred ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 05.05.2021

Det kunngjøres oppstart av arbeid med reguleringsplan for Skarfjell Næringspark. Planforslaget utarbeides som en privat plan (detaljregulering) på oppdrag fra Skarfjell Utvikling AS av plankonsulent Marit Ingrid Erstad.

Frist for innspill er 22. juni 2021.

Spørsmål eller innspill til planarbeidet bes rettet til Marit Ingrid Erstad på e-post erstadmie@gmail.com, tlf. 901 19 113.

Kopi av innspill bes sendt til post@sunndal.kommune.no

 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har godkjent Sunndal kommune sin søknad om at Gjøra skal ha status som typisk turiststed hele året. Tidligere gjaldt dette bare i sommermånedene, og i påska. Dette betyr at det kan være søndagsåpen butikk på Gjøra hele året.

Sunndal kommune har søkt Statsforvalteren om at tidligere godkjent forskrift for Gjøra som typisk turiststed skal gjelde for hele året. Søknaden legges ut på høring, med frist for merknader 1. mai.

Sunndal kommune skal utarbeide barnehage- og skolebruksplan. Formålet med denne planen er å sikre et godt barnehage- og skoletilbud i kommunen i et langsiktig perspektiv. Planen er ute på høring med høringsfrist 31. mai. 

Bedrifter som er hardt ramma av pålagte smitteverntiltak på grunn av korona, kan søke om kompensasjonsmidler. Søknadsfrist er 25. april 2021.

 Detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 24.03.2021.

Det foreslås mindre endring av bestemmelsene for reguleringsplane på Sande. Hovedhensikten er å øke utnyttelsegraden fra maks 25%  maks 40 %. Merknadsfristen er utsatt til 14. april 2021.

Det er sendt ut høringsbrev om dette til beboere i området, men det har vært problemer med den digitale oversendelsen, så hvis du ikke har fått det så finner du det her.