Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 
Brøyting

Sunndal kommune har utlyst konkurranse om vintervedlikehold (brøyting og strøing) av kommunale veger i Øksendal. Kontraktens varighet er 6 år.

 Forslag til detaljregulering for Mongstukvartalet er lagt ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 10. august 2022.

Kommunestyret vedtok i møte 27.04.2022 å sende revidert forskrift om motorferdsel i utmark ut på høring.

 Sunndal kommunestyre har fattet planvedtak for detaljreguleringsplanen for sentrumsbarnehage.

 Detaljregulering for Trolltind hytteområde felt 11, 12 og 13 er vedtatt av Sunndal kommunestyre 27.04.2022, sak 23/22.

 

Detaljregulering for Skarfjell næringspark ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 27.04.2022.

Nordmøre og Romsdal brann og redning i samarbeid med Sunndal kommune har behov for å leie lokaler for lokalt branndepot på Gjøra. Lokalitetene skal ligge sentralt på Gjøra, innenfor området mellom overbygg på rv70 (vestover), Gjøra bru (øst) og bru ved Nisjaflønet/nyheim (sør).

 Detaljregulering for Sande skoleområde med adkomstveger sendes herved ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. juni 2022.

Sunndal kommune skal utarbeide kommunedelplan for naturmangfold, og ønsker nå innspill til arbeidet.

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samsvar med akvakulturloven oversendt søknad om ny lokalitet ved Grova utenfor Mjølkill til Sunndal kommune. Saken legges herved ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 21. mars 2022.

 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon +47 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00