Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

 Det kunngjøres herved oppstart av planarbeid med detaljregulering av Mongstukvartalet.

Forslagsstiller er Sunndal Næringseiendom AS. Plankonsulent er 3Dsmia ved Åse Bergset. Evt. innspill til planarbeidet sendes til post@3dsmia.no innen 31. mars 2022.

 

Eiendomsskatt - illustrasjonsbilde husklynge

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut til offentlig ettersyn når eiendomsskatten skrives ut. Klagefrist er 6 uker etter at listene legges ut. Klageadgang gjelder alle forhold som ikke tidligere er påklagd.

 Forslag til detaljregulering for Trolltind hytteområde felt 11, 12 og 13  sendes herved ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 22. mars 2022.

 

 Forslag til detaljregulering for sentrumsbarnehage sendes herved ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 21. mars 2022

 Forslag til detaljregulering for Skarfjell næringspark sendes herved ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 21. mars 2022

Illustrasjonsbilde penger

Ungdom hjemmehørende i Sunndal kommune kan søke på midler fra Hjelles legat. Søkere som tar praktisk yrkesutdanning innen håndtverksfag er fortrinnsberettiget ved tildeling. Søknadsfrist er 15.02.2022.

Kartverket har sendt sak om fjellnavn på grensa mellom Molde og Sunndal kommuner på lokal høring i begge de berørte kommunene, jf. § 8 i lov om stadnamn.

 

Ductor Sunndal AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til utslipp fra biogassanlegg på gnr/bnr. 53/308 og 53/304 i Sunndal kommune.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 21.02.2022.

Sunndal kommune har fått tildelt kr 512 000 som skal fordeles til lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Midlene i denne tredje runden er lyst ut med  søknadsfrist 19 januar 2022.

Det varsles herved om utvidelse av planområdet for reguleringsplan for ny sentrumsbarnehage.  Ny frist for innspill til planarbeidet er 22.12.2021