Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Det varsles om oppstart av arbeid med detaljering for Sande, del av Langslågata 10, gnr/bnr. 48/2 og del av Langslågata 12, gnr./bnr. 48/1.

Oppstartsvarselet  er utarbeidet av Siv. Agric. Ola Fjøsne på vegne av tiltakshavere Gunnar Sande og Ole Sande.

Stikk UT-tur Drivapromenaden

Sunndal kommune er i gang med kartlegging av friluftsområder, og vi ønsker nå tilbakemeldinger fra publikum for å supplere og kvalitetssikre kartleggingen.

Osbudammen

Konsesjonsvilkårene til Aurareguleringene skal revideres, og Sunndal kommune er som en av vertskommunene invitert til å komme med innspill i saken. Sunndal kommune ønsker innspill til sin behandling av saken innen 8. mars 2019.

Vinnu

Økonomi- og planutvalget vedtok i møte 13.11.18 å sende strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019–2022 på høring. Høringsfrist er 27.02.19.

Kommunestyret i Sunndal har 21. november 2018 i sak 92/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

Budsjett

Økonomi- og planutvalgets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2020 – 2022 med kommentarer er lagt ut til ettersyn i perioden 28.11.18 - 13.12.18.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 13. desember.

Øratorget 1

Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel er fastsatt av Sunndal kommunestyre den 21.11.2018

Nye politivedtekter for Sunndal kommune trådte i kraft 13.09.2018. Politivedtektene er dermed bedre tilpasset vår tids bruk av offentlig sted, og et bedre verktøy for politiet.

flåøya_rolfhunnes

Dette er den gjeldende arealdelen for sjøområdene i Sunndal.

Flyfoto Ålvundfjorden

Forslag til kommuneplan for Sunndal arealdelen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. oktober 2018.