Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Sunndal formannskap har i møte den 30.09.2021 sak 43/21 vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Sande.

 

Kyr på innmarksbeite

Sunndal kommune søker etter en ny fast veterinær for deltakelse i veterinærvaktordning, med snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 10. november. 

Jenstad sett fra Svøu

Formannskapet vedtok på møte 30. september 2021 planoppstart av kommunedelplan for naturmangfold 2021-2033, jf. pbl § 11-12, og at forslag til planprogram for arbeidet skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-13.

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har satt av midler til kommuner for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som har vært særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Sunndal kommune har i den 3. tildelingsrunden i 2021 fått tildelt 751 000 kroner.

Bedrifter, lag eller organisasjoner som er hardt rammet av pålagte smitteverntiltak på grunn av korona kan nå søke om midler.

Søknadsfrist er 17. oktober.

Stikk UT-tur Drivapromenaden

Teknikk- miljø- og kulturutvalget har vedtatt å sende plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv på høring.

Det foreslås å endre øvre grense for hvor mye man kan bygge på tomtene fra 25 til 40% og oppdatering av bestemmelsene i henhold til nytt lovverk.

Ny høringsfrist er satt til 15. september 2021

 Det varsles herved oppstart av arbeid med detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540 i Sunndal kommune.

Valglogo

Den som skal stemme ved stortingsvalget 13. september, må stå oppført i manntallet. Manntallet for Sunndal kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn fra medio juli, og vil ligge ute til og med valgdagen 13. september.

Næringsplan for Sunndal kommune 2021-2025 skal opp til sluttbehandling i formannskapet 30.september og kommunestyret 3. november. Under kan du lese om hva som er gjort underveis i prosessen, og finne referater fra aktørmøtene. 

 

 Det kunngjøres oppstart av detaljregulering av Trolltind hytteområde felt 11, 12 og 13

Planen utarbeides av 3dsmia ved Åse Bergset på vegne av grunneier Robin Holmes.

Innspill til planarbeidet sendes Åse Bergset, post@3dsmia.no innen 6. september 2021