Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

 Det kunngjøres herved at reguleringsplan for Sande, del av Langslågata 10 gnr. 48, bnr. 2 og del av gnr. 48, bnr. 1 ble vedtatt av Sunndal kommunestyre.

 Det kunngjøres herved at reguleringsplan for grustak i Litldalen er vedtatt av Sunndal kommunestyre.

Formannskapets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2021 – 2023 med kommentarer er lagt ut til ettersyn i perioden 27.11.19 - 12.12.19.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 12. desember.

Sunndal kommune har utarbeidet et temakart over friluftsområdene i kommunen. Dette er et kunnskapsgrunnlag for planlegging og saksbehandling og ikke et turkart.

Kartleggingen av friluftsområder ligger tilgengelig på naturbase.no

   

Detaljreguleringsplanen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 3. januar 2020.

 

 

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. ReMidt IKS kunngjør, på vegne av kommunene som inngår i samarbeidet, igangsetting av arbeid med revidering av lokale renovasjons- og slamforskrifter.

Det varsles herved oppstart av revisjon av kulturminneplanen for Sunndal. Innspill til planarbeidet sendes til Sunndal kommune innen 8.november 2019.

Du kan også delta på møter i kretsene der også kulturminneplana blir tema: Mandag 28.10 Ålvundeid, tirdag 29.10 Øksendal, Onsdag 30.10 Gjøra (Sunndalsporten). Nærmere tid og sted vil bli annonsert.

 

Endringen gjelder mindre endring av reguleringsplan for Grødalen vedrørende parkeringsplasser langs Grødalsvegen på strekningen før Steinbrua.

Mange hjort

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i sak 33/19 å legge forvaltningsplan for hjortevilt i Sunndal kommune ut til høring og offentlig ettersyn.

 

 

Valglogo

Valgstyret i Sunndal har i møte 23.05.2019 godkjent følgende lister til kommunevalget 2019: