Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540, høring og offentlig ettersyn, merknadsfrist 15. mars 2023

Forslag til detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 15. mars 2023.

Hjelles legat - tildeling 2023

Ungdom hjemmehørende i Sunndal kommune kan søke om midler fra Hjelles legat. Søkere som tar praktisk yrkesutdanning innen håndtverksfag er fortrinnsberettiget ved tildeling. Søknadsfrist er 15.02.2023.  

Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 - offentlig ettersyn

  Formannskapets forslag til økonomi- og handlingsplan for perioden 2023–2026 er lagt ut til ettersyn i perioden 30.11.22–14.12.22.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 14. desember.  

Forskrift om motorferdsel i utmark - kunngjøring av endret forskrift

Kommunestyret vedtok i møte 19.10.2022 endringer i forskrift om motorferdsel i utmark.

Detaljregulering for Sande skoleområde med adkomstveger, kunngjøring av vedtatt plan

  Detaljregulering av Sande skoleområdet med adkomstveger, alternativ B, ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 21.09.2022 sak 55/22.

Detaljregulering av Mongstukvartalet, kunngjøring av vedtatt plan

  Detaljregulering for Mongstukvartalet er vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 21.09.2022 sak 56/22.

Høring av endring av planlagt kraftlinje Surna-Viklandet

Endringene gjelder tidligere konsesjonsgitt 420 kV kraftledning Surna-Viklandet.     

Hovedplan vann 2022-2032 - høring

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i møte 31.08.2022 å legge "Hovedplan Vann 2022-2032" ut til offentlig ettersyn og høring. Plandokumentene legges ut til offentlig ettersyn i perioden 14. september til 28. oktober 2022.

Detaljregulering for Mongstukvartalet, høring og offentlig ettersyn, merknadsfrist 10. august 2022

  Forslag til detaljregulering for Mongstukvartalet er lagt ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 10. august 2022.

Forskrift om motorferdsel i utmark - høring

Kommunestyret vedtok i møte 27.04.2022 å sende revidert forskrift om motorferdsel i utmark ut på høring.