Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Detaljregulering for Sande, del av Langslågata 10, gnr. 48, bnr. 2 og del av gnr. 48. bnr. 1 - høring og offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplanen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 3. januar 2020.    

Reguleringsplan for Grødalen, kunngjøring av mindre endring vedtatt 23.05.2019

Endringen gjelder mindre endring av reguleringsplan for Grødalen vedrørende parkeringsplasser langs Grødalsvegen på strekningen før Steinbrua.

Kommuneplan for Sunndal - arealdelen

Kommuneplan for Sunndal - arealdelen ble vedtatt 06.02.2019. Planen omfatter alle arealene i Sunndal kommune utenom Sunndalsøra og sjøområdene som omfattes av egne arealplaner (kommunedelplan Sunndalsøra fra 02.09.2015 og sjøområdeplanen fra 13.06.2018).

Detaljregulering Sande, del av Langslågata 10 og 12, kunngjøring av oppstart

Det varsles om oppstart av arbeid med detaljering for Sande, del av Langslågata 10, gnr/bnr. 48/2 og del av Langslågata 12, gnr./bnr. 48/1. Oppstartsvarselet  er utarbeidet av Siv. Agric. Ola Fjøsne på vegne av tiltakshavere Gunnar Sande og Ole Sande.

Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019–2022, planforslag til høring

Økonomi- og planutvalget vedtok i møte 13.11.18 å sende strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019–2022 på høring. Høringsfrist er 27.02.19.

Enerettstildeling til Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR)

Kommunestyret i Sunndal har 21. november 2018 i sak 92/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

Politivedtekter for Sunndal kommune

Nye politivedtekter for Sunndal kommune trådte i kraft 13.09.2018. Politivedtektene er dermed bedre tilpasset vår tids bruk av offentlig sted, og et bedre verktøy for politiet.