Kunngjøringer / høringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.

Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

 

Kommunedelplan for Sunndalsøra, kunngjøring av endring av bestemmelse

Endring av bestemmelse tilknyttet fareområde for skred ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 05.05.2021

Kommuneplanens arealdel, kunngjøring av endring av bestemmelse

Endring av bestemmelse tilknyttet fareområde for skred ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 05.05.2021

Gjøra godkjent som turiststed hele året

  Statsforvalteren i Møre og Romsdal har godkjent Sunndal kommune sin søknad om at Gjøra skal ha status som typisk turiststed hele året. Tidligere gjaldt dette bare i sommermånedene, og i påska. Dette betyr at det kan være søndagsåpen butikk på Gjøra hele året.  

Kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet

  Kommunestyrene i Sunndal og Surnadal vedtok 25.11.2020 og 26.11.2020 kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet.

Kunngjøring av ny slamforskrift

ReMidt IKS har i medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjort ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften). 

Detaljregulering for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden, kunngjøring av planvedtak

  Det kunngjøres at detaljregulering for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 25.11.2020

Reguleringsplan for Håsøran nord, oppdatering og mindre endring

  Oppdatering og mindre endring av reguleringsplan for Håsøran nord er sendt på høring med merknadsfrist 07.01.2021.

Reguleringsplan for Trolltind planid. 20110640, kunngjøring av mindre endring

Den 23.01.2020 vedtok formannskapet forskyving av hyttetomt nr. 5-3. Samtidig ble følgende bestemmelse til planen vedtatt: Det kan foretas en liten forskyving av tomteplassering dersom det terrengmessig gir et bedre resultat.  

Reguleringsplan for grustak i Litldalen, kunngjøring av planvedtak

  Det kunngjøres herved at reguleringsplan for grustak i Litldalen er vedtatt av Sunndal kommunestyre.

Kartlegging av friluftsområder

Sunndal kommune har utarbeidet et temakart over friluftsområdene i kommunen. Dette er et kunnskapsgrunnlag for planlegging og saksbehandling og ikke et turkart. Kartleggingen av friluftsområder ligger tilgengelig på naturbase.no