Kommuneplan for Sunndal - arealdelen

Kommuneplan for Sunndal - arealdelen ble vedtatt 06.02.2019.

Planen omfatter alle arealene i Sunndal kommune utenom Sunndalsøra og sjøområdene som omfattes av egne arealplaner (kommunedelplan Sunndalsøra fra 02.09.2015 og sjøområdeplanen fra 13.06.2018).

Kommuneplan for Sunndal - arealdelen ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 02.06.2019. Politisk sluttbehandling av planen. (PDF, 94 kB) I henhold til plan- og bygningsloven §11-15 kan kommunestyrets vedtak om kommuneplan ikke påklages.

Planen består av plankart og bestemmelser og tilhørende plandokumenter.

Plankart og bestemmelser er den juridisk bindende delen av planen og viser framtidig arealbruk og hvilke hensyn som må tas.

Planbeskrivelsen redegjør for bakgrunn for planen og beskrivelse av planforslaget.

Risiko- sårbarhet og konsekvensvurdering beskriver viktige forhold som skal tas hensyn til og vurdering av konsekvenser av planen.

Heftet sammendrag av innspill og merknader gir oversikt over innspill og merknader som er kommet inn og hvordan disse er vurdert.

Plankartet er stort og omfattende og er av grov kvalitet. Det er også laget noen utsnitt av planen både geografisk og for ulike tema. For bedre lesbarhet og et mer interaktivt kart anbefales det å gå inn på kartinnsynsløsningen og hente fram kommuneplanens arealdel der.

 

Plandokumenter

Plankart (PDF, 8 MB)

Tegnforklaring (PDF, 445 kB)

Bestemmelser (PDF, 137 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 11 MB)

Risiko, sårbarhet og konsekvensvurdering (PDF, 11 MB)

Sammendrag av innspill og merknader til planen (PDF, 5 MB)

Utsnitt av plankartet:

Plankart med utsnitt markert (PDF, 2 MB)

Utsnitt plankart Neslandet (PDF, 330 kB)

Utsnitt plankart Drøpping (PDF, 467 kB)

Utsnitt plankart Handlarstuhamran (PDF, 477 kB)

Utsnitt plankart Ålvundfjord Fossen (PDF, 659 kB)

Utsnitt plankart Ålvundeid (PDF, 739 kB)

Utsnitt plankart Oppdøl (PDF, 548 kB)

Utsnitt plankart Jordalsgrenda (PDF, 579 kB)

Utsnitt plankart Øksendal nedre del (PDF, 833 kB)

Utsnitt plankart Øksendal midtre del (PDF, 855 kB)

Utsnitt plankart Furu Hoelsand (PDF, 499 kB)

Utsnitt plankart Løykja Grøa (PDF, 840 kB)

Utsnitt plankart Gjøra (PDF, 853 kB)

Tematiske planutsnitt:

Arealformål og samferdselslinjer (PDF, 2 MB)

Hensynssoner ras og skred (PDF, 3 MB)

Hensynssoner flom (PDF, 2 MB)

Høyspenningsanlegg (PDF, 358 kB)

Støysoner og sikringssoner (PDF, 301 kB)

Båndleggingssoner (PDF, 2 MB)

Detaljeringssoner (PDF, 516 kB)

Særlige angitte hensyn (PDF, 811 kB)

 

Høring av planforslaget 21.08.18 - 08.10.18

Planforslaget ble 1. gangs behandlet av økonomi- og planutvalget den 21.08.18. Planforslaget ble deretter sendt ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 08.10.18. Det ble satt inn annonse i avisene og lagt ut på kommunens nettsider. Utlegging på kommunens nettsider. Innkomne merknader i høringsfasen kan sees i vedlagte hefte sammendrag av innspill og merknader til planen.

Hvordan innspillene er behandlet

Innspill og merknader som kommunen har mottatt er  lagret på kommunens saksbehandlingssystem. De følger dermed saken og er offentlig tilgjengelig.

Innspillene og merknader innenfor høringsfristen er oppsummert og vurdert i planarbeidet. Det vises til heftet innspill og merknader til planen. Det sendes ikke ut svar til den enkelte som har gitt innspill, men resultatet vil framkomme av planforslaget og den politiske behandlingen.

Medvirkning gjennomført høsten 2017

I løpet av høsten 2017 ble det gjennomført bred medvirkning med befolkningen gjennom ulike metoder som gjestebud, barnetråkk og åpne møter. Vi har fått mange innspill fra ulike grupper i befolkningen. Vi satte frist for tilbakemelding innen 01.12.2017 av hensyn til oppsummering av innspillene og videre saksgang.

Barnetråkkregistrering

I denne metoden har barna selv registrert de stedene de liker og ikke liker på et digitalt kart. 

Løykja skole, Gjøra skule, Ålvundfjord skule og Sunndal ungdomsskole ble kontaktet for å gi tilbakemelding om hvilke klasser og lærere som kan være med. Etter innspill på åpent møte på Hoelsand vil også Sande skole delta.

Barnetråkkregistrering er nå blitt gjennomført ved Løykja skole, Gjøra skule og Sande skule. Her er et sammendrag fra registreringene:

Barnetråkkregistrering Løykja skole, sammendrag (PDF, 739 kB)

Barnetråkkregistrering Gjøra skule, sammendrag (PDF, 816 kB) 

Barnetråkkregistrering Sande skole, sammendrag (PDF, 2 MB)

 

Åpne dialogmøter i bygdene

Det er blitt arrangert åpne dialogmøter for å få innspill fra innbyggerne i hver krets. Møte er blitt avholdt i Grøa samfunnshus, Musgjerd grendahus, Samfunnshuset Fossheim, Ålvundeid grendahus, Øksendal samfunnshus, og Grendahuset ved Hoelsand barnehage.

På møtene hadde vi en kort orientering om arbeidet og så kom de frammøtte med tilbakemelding på aktuelle tema i utredningsarbeidet som bolig, veger, klima- og miljø, næring og barn og unge. 

Vi har oppsummert innspillene fra disse møtene i et dokument: Innspillsdokument fra åpne møter. (PDF, 138 kB)

 

Etater og råd mm.

Det er avholdt et egne møter hvor representanter fra etater, næringsliv m.fl. har deltatt. Referat fra møte i tverrfaglig arbeidsgruppe 13.nov.2017 (PDF, 122 kB) Referat fra møte i tverrfaglig arbeidsgruppe 21.nov. 2017 (PDF, 93 kB)

Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har hatt egne møter. Innspill fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  (PDF, 189 kB)

Ungdomsrådet hadde møte den 24.11.2017 hvor de diskuterte saken og kom med innspill. Innspill fra Sunndal ungdomsråd. (PDF, 194 kB)

Det er også laget en oppsummering av innspill fra lokale råd (PDF, 57 kB).

Gjestebud

Gjennom metoden kunne alle de som ville ha et møte og sende tilbakemelding med synspunkter til kommunen. Vi hadde et eget skjema med aktuelle tema og hjelpespørsmål  (PDF, 37 kB) som gjestebudene kunne bruke. Det ble også laget et tilbakemeldingsskjema (DOCX, 53 kB)  og et informasjonsskrivet om gjestebud-metoden (PDF, 36 kB).

Vi fikk inn 4 innspill fra grupper av beboere eller lag gjennom gjestebudmetoden. Vi har nå laget et sammendrag fra gjestebudmetoden og innspillene. (PDF, 334 kB)

Innspill fra enkeltpersoner og organisasjoner

Kommunen har også mottatt innspill fra enkeltpersoner, lokalt næringsliv og organisasjoner. Mottatte innspill er oppsummert i vedlagte dokument oppsummering av innspill fra enkeltpersoner og lokalt næringsliv/organisasjoner. (PDF, 2 MB)

Innspill fra myndigheter og sentrale organer

Innspillene fra myndigheter og sentrale organer er oppsummert i følgende dokument sammendrag av innspill fra myndigheter og sentrale organer (PDF, 69 kB)

 

Hva er kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene for samfunnsutviklingen, og fastsetter kommunens arealbruk med juridisk bindende virkning.

I dag består kommuneplanens arealdelen av 3 planer, les mer om disse under kommuneplan.

Det er nå kommuneplanens arealdel fra 2007 og kommunedelplan Ålvundfjord fra 2004 som skal rulleres. Planene slås samtidig sammen for å få en mer helhetlig og samordnet plan for arealbruken i kommunen.

Prosess

Figuren og tabellen under viser prosessen for rullering av arealplan, fra oppstart og innspillfase i 2017, til vedtak av plan i 2019.

Arealplan - prosess rullering - Klikk for stort bilde

 

 

 

Fremdriftsplan

Aktivitet Periode
Innspillfase/planprogram april - september 2017
Utredningsarbeid

september - desember 2017

Utarbeide planforslag januar - april 2018
Høring og offentlig ettersyn av planforslag august 2018- september 2018
Bearbeiding av planforslag september - oktober 2018
Politisk behandling og vedtak av plan november 2018 - februar 2019

 

Planprogram

Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel (PDF, 948 kB) ble vedtatt av kommunestyret 06.09.17.

Planprogrammet sier hvordan arbeidet med revideringen skal gjøres og inneholder framdriftsplan, opplegg for medvirkning og tema for utredningsarbeid og konsekvensvurderinger.

 

 

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra