Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019–2022, planforslag til høring

Økonomi- og planutvalget vedtok i møte 13.11.18 å sende strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019–2022 på høring. Høringsfrist er 27.02.19.

Se høringsdokumenter:

 

Høringsuttalelser sendes til post@sunndal.kommune.no innen 27.02.19.

Planen skal sluttbehandles i kommunestyret 27.03.19.