Detaljregulering av Mongstukvartalet, høring og offentlig ettersyn av endring av plan, merknadsfrist 24.05.2024

Detaljreguleringsplan for Mongstukvartalet planid. 20240110 er lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Eventuelle merknader til forslaget sendes til Sunndal kommune innen 24.mai 2024.

Forslag til endring av detaljreguleringsplan for Mongstukvartalet ble 1. gangs behandlet av Sunndal formannskap den 11. 04. 2024.

Det ble fattet følgende vedtak:

1.       Sunndal formannskap legger privat forslag til endring av detaljregulering av Mongstukvartalet planid. 20240110 ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

2.    Av hensyn til sentrumsutvikling og levende fasader legges det ut forslag til tilleggsbestemmelse nr. 3.1.1 l) som følgende :

Innenfor bestemmelsesområde BST1 og BST2 skal 1. etasje nyttes til næringsareal og/eller boligareal. Det tillates oppheving av 1. etasje frå gateplan for å kunne realisere delvis nedsenket parkering, forutsatt at kravene til tilgjengelighet i TEK17 ivaretas.

Formannskapet vedtok også at punkt 3.1.1 bokstav i) tas ut av forslag til bestemmelsene for detaljregulering av Mongstukvartalet planid. 20240110.

Dokumenter i saken

Forslagsstiller har utarbeid plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planbeskrivelsen beskriver endringene i planen mer detaljert og hvordan innspilla er behandla. Det er plankart og bestemmelser som blir de juridisk bindende delene av plana. Vedlagte skisseløsninger er kun foreløpige skisser av ulike løsninger og ikke bindende.

Saksframlegg Sunndal formannskap 11.04.2024  (PDF, 555 kB)

Vedtak Sunndal formannskap 11.04.2024 (PDF, 75 kB)

Plankart endring (PDF, 423 kB)

Reguleringsbestemmelser endring (PDF, 843 kB)

Planbeskrivelse til endringsforslaget (PDF, 783 kB)

Skisseløsninger (PDF, 5 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 689 kB)

Oppstartsmelding (PDF, 5 MB)

Innspill (PDF, 2 MB)

ROS (PDF, 932 kB)

Tidligere vedtatt plan (PDF, 321 kB)

Tidligere vedtatt bestemmelser (PDF, 495 kB)

Tidligere planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Høringsbrev (PDF, 680 kB)