Detaljregulering for Nerdal gård, varsel om oppstart av planarbeid, innspillfrist 13.02.2024

Feste Nordøst AS varsler på vegne av grunneierne på 104/9 og 104/25 oppstart av privat reguleringsplan for Nerdal gård. 

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Feste Nordøst as, postboks 33, 2541 TOLGA, eller pr. e-post til gr@feste.no innen tirsdag 13.02.2024.

I varslingsbrevet står det at planarbeidet har som mål å legge til rette for en miljø- og stedstilpasset turist- og reiselivsutvikling på gården, samtidig som landbruksarealer skal sikres. Videre skal planen sikre forutsigbarhet for berørte parter, med hensyn til framtidige utvikling i området.

Forslagsstiller har utarbeidet varslingsbrev og lagt med vedlegg:

Varslingsbrev 19.12.2023 (PDF, 2 MB) 

1. Planinitiativ 09.10.2023 (PDF, 14 MB)

2. Referat fra oppstartsmøte rev. 05.12.2023 (PDF, 2 MB)

3. E-post fra Sunndal kommune 17.11.2023 (PDF, 724 kB)

4. Referat fra befaring i Nerdal 09.11.2023 (PDF, 506 kB)

5. Plangrense og eiendommer Nerdal gård (PDF, 518 kB)

Eventuelle innspill til detaljregulering for Nerdal gård sendes Feste Nordøst AS jfr. adressen ovenfor