Detaljregulering for innfallsport til Innerdalen i Nerdalen, varsel om planstart, innspillfrist 13.02.2024

Sunndal kommune varsler herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for innfallsport til Innerdalen i Nerdalen. Planen omhandler regulering av den offentlige parkeringsplassen og omlegging av gangvegtrase for turistene opp til Innerdalen.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til Sunndal kommune via e-post: post@sunndal.kommune.no eller via post til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra, innen 13. februar 2024.

Plangrense for detaljregulering for innfallsport til Innerdalen i Nerdalen vist med sort stiplet linje:

 

Denne planen deler plangrense med annonsert privat detaljreguleringsplan for Nerdal gård i vestlige del.

 

Dokumenter:

Varslingsbrev 03.01.2024 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 1 Hovedinnfallsport til Innerdalen og Trollheimen i Sunndal kommune (PDF, 929 kB)

Vedlegg 2 Referat fra befaring i Nerdal 09.11.2023 (PDF, 506 kB)

Vedlegg 3 Verneområdestyrets vedtak - Plan for videre arbeid II - Innerdalen landskapsvernområde - Innfallsport (PDF, 759 kB)

Vedlegg 4 E-post fra Feste AS 03.11.2023 (PDF, 882 kB)

Vedlegg 5 E-post fra kommunen 17.11.2023 (PDF, 724 kB)

Vedlegg 6. Tilbakemelding på foreslåtte føringer for arbeidet videre fra Jørgen Singsdal 08.12.2023 (PDF, 272 kB)

Vedlegg 7 Forslag til plangrense Rp innfallsport til Innerdalen i Nerdalen (PDF, 942 kB)

Vedlegg 8. Rapport innfallsport til Innerdalen 05.05.2023 (PDF, 3 MB)