Beredskapsplan og ROS-analyser

Kommunen har ulike beredskapsplaner som fungerer som hjelpemidler i en krise. Beredskapsplanene tar utgangpunkt i gjennomførte ROS-analyser for aktuelle områder.

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Helhetlig ROS-analyse for Sunndal kommune  (PDF, 1010 kB)
Rapport om Risiko- og sårbarhetsanalyse for ras og flom i Sunndal (PDF, 5 MB)
NVE: Faresonekart for Sunndal

Overordna beredskapsplan

Overordna beredskapsplan: Beredskapsplan for Sunndal kommune