Politisk organisering

Politisk og administrativ organisering

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen.

Formannskapet, oppvekst- og omsorgsutvalget og Teknikk-, miljø - og kulturutvalget er likeverdige utvalg med vedtaksmyndighet og innstillingsrett til kommunestyret, alle med 11 representanter.

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning.

Under Styrer, råd og utvalg finner du mer informasjon om oppgaver, medlemmer, innkallinger og protokoller til kommunestyret, hovedutvalgene, eldrerådetrådet for personer med funksjonsnedsettelseungdommens kommunestyre og kontrollutvalget. 

Politisk delegeringsreglement for Sunndal kommune (PDF, 721 kB) gir bl.a. bestemmelser om og oversikt over hvordan myndighet og ansvar er plassert i den politiske organisasjonen Sunndal kommune. 

Artikkelliste