Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse arbeider etter prinsippet om full deltaking og likestilling i samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne sine behov og interesser. Rådet ligger utenfor den ordinære kommunale nemndstruktur.

Mandat for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sunndal (PDF, 25 kB)

Se også  Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse - utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet
 

Medlemmer 2023–2027:

Folkevalgte representanter:

Arbeiderpartiet, SV og Rødt:

Ole Anders Andreassen

Vara: Roar Mellemseter

Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet:

Lill-Elin Vangen

Vara: Thomas Bruset

Administrativ representant:
Andrea Fossum Bråten

Vara: Ingrid Husdal Dørum

Brukerrepresentanter:

  1. Hilde Blikås
  2. Mildrid Solli
  3. Anne Grete Fostervoll Lie


Personlige varamedlemmer:

  1. Kjellrun Vada Storholt
  2. Oddrun Stensø Nasvik
  3. Anne Grete Solli

 


Innkallinger og protokoller