Varsling om kritikkverdige forhold

Fremgangsmåte ved varsling

Fremgangsmåten ved varsling fremgår av arbeidsmiljøloven § 2 A-2:

(1) Arbeidstaker kan alltid varsle internt
a) til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver
b) i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling
c) i samsvar med varslingsplikt
d) via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.

(2) Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet.

(3) Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom
a)  arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet,
b)  varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og
c)  arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.

(4) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2.


Utgangspunktet er at det primært skal varsles internt.

Dersom dette ikke har ført fram, kan man varsle ved å følge tjenestevei, kontakte vernetjeneste, tillitsvalgt, annen offentlig myndighet eller media. En sak skal alltid være forsøkt tatt opp grundig eller varslet internt før eventuell ekstern varsling.

Ved offentlig varsling er skadepotensialet større. Det er derfor sentralt at varsler tar tilstrekkelig hensyn til arbeidsgivers legitime eller saklige interesser med hensyn til måten det varsles på.


Ansatte skal fortrinnsvis varsle via varslingsskjemaet i Compilo. 

Compilo (for ansatte)

Lenke til Compilo

Navngitte varslere vil motta tilbakemelding.

Elektronisk skjema (kan brukes av alle)

Elektronisk meldeskjema

Telefon eller personlig oppmøte

Sentralbord 71 69 90 00. Innringers telefonnummer er synlig for den som svarer.

Du kan også avtale personlig oppmøte hos varslingsmottaket, kontakt personalsjef via sentralbordet.

Post

Send brev til:

Sunndal kommune, Varslingsmottaket
v/personalsjef
Postboks 94
6601 Sunndalsøra

Dersom du varsler anonymt via brev kan vi ikke gi deg tilbakemelding. 

E-post

Av hensyn til sikkerhet kan du ikke varsle via e-post.