Varsling om kritikkverdige forhold

Definisjoner

VARSLING

Varsling er å gi informasjon om alvorlige kritikkverdige forhold som du har blitt kjent med på din arbeidsplass. Det handler om å gi beskjed dersom du oppdager brudd på lov og regelverk, brudd på etiske normer eller alvorlige forhold som kan skade enkeltpersoner, kommunen, samarbeidspartnere eller samfunnet.

AVVIK

Forhold eller uønskede hendelser som ikke skjer i tråd med lovverk, internreglement, kriterier og kvalitetsstandarder, f.eks.:

  • TJENESTE/BRUKER - Hendelser og situasjoner som angår tjenestemottaker
  • ORGANISASJON/INTERNT - Hendelser og situasjoner internt på arbeidsplassen
  • HMS - Hendelser og situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet for de ansatte, indre eller ytre miljø, f.eks. skade på utstyr, miljøutslipp eller skade på ansatt)
  • YTRE MILJØ - Hendelser og situasjoner som påvirker ytre miljø som luft, vann og jord.
  • Personvern/informasjonssikkerhet

Et avvik kan også være et varsel.

COMPILO

Vårt system for å melde og behandle avvik.

KLAGE

Generell klage eller misnøye er ikke å anse som varsling. Det kan ofte være ulike meninger om beslutninger som fattes, f.eks. økonomiske prioriteringer, ansettelser, eller faglige prioriteringer.

YTRING

Noe som sies eller uttales, f.eks muntlig, leserinnlegg, SMS eller til og med ved å trykke «liker» på Facebook.

YTRINGSFRIHET

Ansatte har ytringsfrihet. Ansatte kan normalt uttale seg på egne vegne, også om forhold som angår arbeidsplassen.

Arbeidstakere må tåle visse begrensninger i ytringsfriheten for uttalelser de kommer med på egne vegne. Det kan være lovfestede begrensninger, avtaler om taushetsplikt eller den ulovfestede lojalitetsplikten som gjelder i alle arbeidsforhold.

KONFLIKT

Uoverensstemmelse mellom 2 eller flere som frembringer spenning hos den enkelte.