Varsling om kritikkverdige forhold

Etter at du har varslet

Varselet vil bli behandlet av kommunens varslingsmottak som beslutter videre prosess.

Varslingsmottaket består kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, personalsjef og hovedverneombud.

Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Gjelder det straffbare forhold, skal varslingsmottaket anmelde saken til politiet.

Navngitte varslere vil få informasjon om at varslet er mottatt.

Varslingsmottakets beslutning vil ikke være et enkeltvedtak og avgjørelsen kan ikke påklages.

Se ellers hjelpeskjema for varslingsmottaket.