Varsling om kritikkverdige forhold

Anonymitet og innsyn

Av hensyn til oppfølging av saken oppfordres varsleren til å oppgi sin identitet. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. Dette kan bety at de som varselet direkte gjelder, kan få dette utlevert for å kunne imøtegå påstandene (kontradiksjon). Dersom man ikke kan identifisere enkeltpersoner eller taushetsbelagte forhold, så vil varselet også kunne bli gjort offentlig ved en begjæring om innsyn (se avsnitt under).

Sunndal kommune er imidlertid opptatt av at varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og vern for den det varsles om vil bli vektlagt i vurderingen. Innsyn vil også utsettes dersom det av hensyn til undersøkelsene i saken ikke anses tilrådelig. Behovet for konfidensialitet tilsier at informasjon som kan knyttes til navngitte personer, ikke skal videreformidles til andre med mindre hensynet til kontradiksjon eller andre saklige grunner foreligger.

Skal en leder kunne håndtere en konflikt på en ordentlig måte, må de underliggende forholdene frem i lyset. Det er derfor umulig for en leder å leve opp til kontradiksjonsprinsippet dersom noen av de involverte skal kunne påberope seg anonymitet og det skal bevares taushet om de opplysninger som angår andre. Mulighet for en slik anonymitet innbyr på denne bakgrunn til manipulering, uansvarlighet og fordreining av virkeligheten og bidrar således til å tilsløre konfliktbildet istedenfor å klargjøre det. Det bidrar igjen til et utrygt arbeidsmiljø.
(Kilde: Einarsen, Pedersen og Hoel)