Regnskap 2018

Drift

Sum drifts-inntekter                     kr 798 mill

Sum drifts-utgifter                        kr 817 mill

Brutto driftsresultat                     –kr 19 mill

Brutto driftsresultat bør være stort nok til å dekke netto finansutgifter. Tilpasning til et mer riktig driftsnivå kan skje enten ved å økte inntektene eller redusere utgiftene – eller en kombinasjon av disse

Investering

Investeringene i kroner, ligger ca 30 mill under budsjett. Både investeringsutgiftene og finansieringen bør tilpasses bedre til mer realistiske fremdriftsplaner i kommende økonomiplanperiode, for å unngå for tidlig låneopptak som gir renteutgifter og ubrukte lånemidler

Budsjettstyring

For å komme videre i arbeidet med bedre budsjettstyring må alle inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger budsjetteres brutto.