Den politiske virksomheten

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen. Økonomi- og planutvalget, Oppvekst- og omsorgsutvalget og Teknikk-, miljø- og kulturutvalget er likeverdige utvalg med vedtaksmyndighet og innstillingsrett til kommunestyret, alle med 11 representanter. Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning.

Sunndal kommunestyre 2015-2019

Politisk organisering:

Politisk sammensetning:

Resultater og begivenheter i 2018

Kommune- og regionreformen har preget det politiske arbeidet i 2018. Flere av våre nabokommuner går inn i nye kommuner og dermed også nye samarbeid, og Sunndal kommune må finne nye samarbeidsparter og samarbeidsformer. Kommunestyret behandlet i mai sak om veien videre for kommune- og regionstruktur og samarbeid. Det ble blant annet slått fast at Sunndal kommune skal være pådriver for hensiktsmessige faglige og effektive interkommunale samarbeid, og skal bidra til å styrke indre Nordmøre, samarbeid mellom nordmørskommunene, og mellom Nordmøre og Romsdal.

Kommunestyret har etter dette vedtatt følgende nye samarbeid:

  • samarbeid om brannvern med kommunene i Romsdal, sammen med Tingvoll og Gjemnes
  • pilotprosjekt for legevaktsamarbeid med kommunene i Romsdal
  • samarbeid med Orkdalsregionen om renovasjonstjenester
Behandlede saker
Kommunestyret og utvalg Ant. medl Leder (parti) Antall møter Saker 2017 Saker 2018
Kommunestyret 27 Ståle Refstie (Ap) 9 113 123
Økonomi- og planutvalget 11 Ståle Refstie (Ap) 9 143 116
Oppvekst- og omsorgsutvalget 11 Edgar Gundersen (Ap) 7 37 44
Teknikk-, miljø- og kulturutvalget 11 Bjørn Røkkum (Ap) 7 80 89
Valgstyret (=ØP) 11 Ståle Refstie (Ap) 1 16 2
Sunndal Ungdomsråd 7 Hedda Haugen 6 9 14
Eldrerådet 7 Jan Silseth 6 8 10
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 6 Stig R. Andreassen (FrP) 5 9 7
Kontrollutvalget 6 Trond Hansen Riise (V) 6 45 39
Administrasjonsutvalget 10 Jonny Meland (Ap) 8 14 18
Arbeidsmiljøutvalget 10 Gerda Sporsem Lervik 5 6 6
      69 480 468

 

Interpellasjoner: Interpellasjoner er spørsmål fra en folkevalgt til ordføreren som gjelder prinsipielle spørsmål, krever et omfattende svar og gir muligheten for debatt. Det var fremmet 7 interpellasjoner i 2018 (4 i 2017).

Åpne spørsmål til kommunestyret: i 2015 vedtok kommunestyret at det skal kunne sendes åpne spørsmål til kommunestyret. Alle som er bosatt i Sunndal kommune kan på vegne av seg selv eller andre innbyggere stille spørsmål i kommunestyret. Ordningen ble for første gang benyttet i 2017, og var ikke benyttet i 2018.

Kommune-TV: kommunestyrets møter har fra våren 2017 vært overført på nett. I tillegg til direkte overføring av pågående møte ligger også opptak av tidligere avholdte kommunestyremøter ute på kommunens hjemmeside. Tiltaket gir økt innsikt i saksbehandling og den politiske aktiviteten i Sunndal og bidrar således til en styrking av lokaldemokrati. Overføringene av møtene hadde i 2018 et gjennomsnitt på 165 seere. Arkivklipp har blitt vist 681 ganger (et gjennomsnitt 76 ganger pr. sending).

Antall politiske møter eks. Adm/Amu har gått noe ned sammenlignet med 2017 (56 møter i 2018 mot 61 i 2017). Det er gjort tiltak for å redusere kostnadene ved politiske utvalg de siste årene, og kostnadene er redusert med om lag 0,5 mill kroner i 2018.

Nøkkeltall
Antall politiske møter: 56 Antall politiske saker: 444 Antall interpellasjoner: 7 Kostnader ved politiske utvalg inkl. eldreråd og SUR: 2,8 mill. kroner