Balansen

Klikk for stort bilde

 

Kommentarer til balansen – utvikling i nøkkeltall fra 2017 til 2018
(positivt tall = økning, negativt tall = reduksjon)

Nøkkeltall Endring 2017-2018
(mill. kr)
Faste eiendommer og anlegg 12,0
Pensjonsmidler 84,0
Sum anleggsmidler                    100,0
Kortsiktige fordringer -10,0
Premieavvik 5,0
Kasse, bankinnskudd 30,0
Disposisjonsfond 9,0
Kapitalkonto (egenkapital) 53,0
Sum egenkapital 47,0
Pensjonsforpliktelser 37,0
Sum langsiktig gjeld (inkl. pensjonsforpliktelser) 75,0

Kortsiktig gjeld

3,0
Sum egenkapital og gjeld 125,0