Balansen

Klikk for stort bilde

 

Kommentarer til balansen – utvikling i nøkkeltall fra 2017 til 2018
(positivt tall = økning, negativt tall = reduksjon)

Nøkkeltall Endring 2017-2018
(mill. kr)
Faste eiendommer og anlegg 12,0
Pensjonsmidler 84,0
Sum anleggsmidler                    100,0
Kortsiktige fordringer -10,0
Premieavvik 5,0
Kasse, bankinnskudd 30,0
Disposisjonsfond 9,0
Kapitalkonto (egenkapital) 53,0
Sum egenkapital 47,0
Pensjonsforpliktelser 37,0
Sum langsiktig gjeld (inkl. pensjonsforpliktelser) 75,0

Kortsiktig gjeld

3,0
Sum egenkapital og gjeld 125,0
Fant du det du lette etter?