Driftsregnskapet

Klikk for stort bilde

*Kolonnen budsjett refererer til sist regulerte budsjett


Sunndal kommune har et regnskapsmessig overskudd på kr 25 mill i 2018.

Regnskapsmessig overskudd var på kr 25 mill. Innvandrertjenesten bidrog med 15 mill resultatet. Inntekt fra premieavvik på pensjon utgjorde 5 mill., og skatteinngangen på inntekt og formue er 7 mill høyere enn budsjettert.

Det viktigste nøkkeltallet er «netto driftsresultat» som ble – (minus) 3,6  (-0,45 %).
Det anbefalte minstekravet fra Teknisk Beregningsutvalg er 1,75%.


Utvikling i nøkkeltall fra 2017 til 2018

 • Inntekt fra skatt på inntekt og formue økte med 9 mill
 • Inntekt fra rammetilskudd økte med 2 mill 
 • Sum driftsinntekter ble redusert med 39 mill
 • Sum driftsutgifter ble redusert med 16 mill
 • Brutto driftsresultat ble 22 mill dårligere
 • Renteinntekter og utbytte ble økt med 1 mill
 • Sum eksterne finansutgifter økte med 3 mill
 • Netto driftsresultat ble redusert med 22 mill           
 • Bruk av avsetninger (fond) ble økt med 14 mill
 • Avsetninger til fond ble økt med 4 mill         
 • Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) ble redusert med 11 mill