Rådmannens kommentar

Omstilling, endring og utvikling var i 2018 regelen for Sunndal kommune, og ikke unntaket. Det vil være viktig også i årene framover, for å sikre god utvikling i våre tjenester.

Asylmottaket ble avviklet i 2018, og da ble vår endringsevne satt på prøve. Både organisasjonen og de berørte arbeidstakerne gjorde en formidabel jobb i forbindelse med endringen. Alle var løsningsfokuserte, det var en viktig årsak til at prosessen tross alt ble tilfredsstillende.

Satser på barn og unge

Vi trenger å ha fokus på framtida. Derfor er det gledelig å kunne vise til at det er mange gode prosjekt og godt arbeid som gjøres av og for barn og unge.
Sunndal ungdomsråd (SUR) er aktiv og engasjert, og har markert seg på flere områder, blant annet med miljøkrav til kommunen. Etter initiativ fra SUR kom Helsesista til Sunndal, noe som ble en god opplevelse med hennes mantra «Våg å være».
Kulturskolen har hver dag et godt tilbud, og dette resulterer i store, flotte forestillinger.
Ny barnehage på Ålvundeid er under bygging, og det ble også gjort vedtak om å starte trinn 2 på Holssand barnehage.
Gjennom arbeidet i Nettverk Nordmøre og utviklingsarbeidet «Sammen skaper vi framtiden» har barnehagene og skolene i Sunndal en helthetlig tilnærming til oppvekst. Målet er at barn og unge oppleve et møte med kommunen der de kan medvirke i arbeidet med både faglig utvikling og i å skape gode inkluderende oppvekstmiljø. Vi ønsker at våre barn skal oppleve den gode barndom her i Sunndal kommune og møte verden med trygghet i egen kompetanse.  
Newton-rom er under etablering og vil åpnes i løpet av våren 2019. Det er det andre Newton-rommet i Møre og Romsdal – og det er et stort og viktig løft for Sunndal. Et samarbeidsprosjekt mellomprivat næringsliv og kommunen har gjort etableringen mulig. Dette vil gi barn og unge en unik mulighet til å gå inn i framtida med god og riktig ballast!
Skolehelsetjenesten har utvidet åpningstiden ved flere av skolene. Det arbeides med modernisering og utvikling av skolehelsetjenesten, og det er et tett samarbeid om psykisk helsevern for barn og unge.  Henviser til årskavalkaden som viser flere av tiltakene for og med barn og unge.

Alle disse tiltakene, og mange flere, har innvirkning på oppvekstmiljøet. For å sikre bosetting og rekruttering i framtida er godt oppvekstmiljø et veldig viktig fokusområde.

Pleie- og omsorgstjenestene utvikler seg stadig. Vårt spørsmål er: Hva er viktig for DEG? Svaret vil være retningsgivende for hvordan tjenestene utformes. Hva er viktig for den enkelte bruker i hverdagen for at han/hun skal oppleve en så god livskvalitet som mulig? Det oppnås veldig gode resultater, der det viktigste er at bruker får en hverdag med god livskvalitet.
Velferdsteknologi er på full fart inn, noe som gir større trygghet for våre brukere. Innføring av velferdsteknologi er helt nødvendig når vi skal løse morgendagens omsorgsoppgaver.

Samarbeid

Flere av våre interkommunale samarbeid er i endring som følge av endrede kommunegrenser og nye forskriftskrav. Dette gjelder brannvern, renovasjon, barnevern og PPT. Sunndal er også deltaker i pilotprosjektet om legevakt, der målet er å sikre en bærekraftig og forsvarlig lokal akuttmedisinsk tjeneste.

Når det gjelder næringsutvikling så er samarbeid og samskaping viktig. Samarbeid med andre kommuner gjelder i hovedsak Surnadal gjennom SUSU-programmet, samt med næringslivet i kommunen(e).

Organisasjon

Fraværsstatistikk for 2018 viser 8,7 %, noe som er vesentlig høyere enn målet på maksimum 6%. Noen av de viktigste organisatoriske årsakene til økning i sykefraværet kan tilskrives en omfattende nedbemanningsprosess, samt prosess knyttet til å avdekke psykososialt arbeidsmiljø i kommunen.

Det jobbes aktivt for å redusere omfang og lengde av sykefraværet i kommunen. Det er tett dialog mellom alle ledd i kommunen, NAV, NAV Arbeidslivssenter og legene knyttet til dette arbeidet.

Økonomi

I økonomisk sammenheng betegnes Sunndal som en høyinntektskommune. Det betyr at vi har gode ressurser for å yte gode tjenester. Det viktige er at vi må utnytte ressursene på en effektiv måte.
Kommuneøkonomien er satt under press for at kommunene i Norge skal ha en mer lik økonomisk forutsetning. Det betyr at Sunndal etter hvert kan bli en mer «normalinntektskommune», og må tilpasse tjenesteproduksjonen til det. I 2018 ble driftsinntektene redusert med 38,5 mill kr. Og driftsutgiftene ble redusert med 16,1 mill kr. Dette viser at det er en utfordring i kommuneøkonomien, med et netto driftsresultat på -3,6 mill kr. I 2017 var netto driftsresultat positivt med 18,5 mill kr.

Med utgangspunkt i vedtatt budsjett for 2018 med et netto driftsresultat på -26,8 mill kr, må det likevel kunne sies å være et godt resultat for 2018, siden det er 23 mill kr bedre enn korrigert budsjett. For å oppnå balanse i regnskapet – og etter hvert en målsetting på resultat på 1,75% må tjenestene og tjenestenivået utvikles fortløpende.

Med basis i våre 3 grunnverdier respekt, omsorg og ansvar – bidrar hver medarbeider hver dag med å yte gode tjenester. Jeg retter en stor takk til hver enkelt medarbeider!

Samarbeidet med de folkevalgte er viktig for å drive og utvikle en god kommune med gode tjenester. Jeg vil takke de folkevalgte for godt samarbeid også i 2018!

Sammen skal vi utvikle Sunndal – kraftsenteret mellom fjord og fjell.