Planverk og styring

Kommunal planstrategi skal utarbeides en gang hvert fjerde år, og gir en vurdering av kommunens planbehov. Planstrategi for Sunndal kommune 2016-2020 ble rullert i 2016.

Alle planer i Sunndal kommune er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Figuren viser sammenhenger mellom overordna planverk, og årlig budsjett og rapportering i Sunndal kommune:

Plansystem

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordna strategiske styringsdokument, vedtatt av kommunestyret, og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen utarbeides for en lengre periode og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen konkretiserer mål, strategier og ønsket utvikling for Sunndalssamfunnet og kommuneorganisasjonen de kommende år. Samfunnsdelen ble rullert i 2014.

Arbeid med rullering av samfunnsdelen ble startet opp i 2018, og skal sluttføres i 2020.

Arealdelen viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, hvor avveiing mellom vern og utbygging er viktig. Planen er juridisk bindende.

Kommuneplanens arealdel for Sunndal består av følgende tre planer:
- Kommuneplan for Sunndal 2007-2015, arealdelen (vedtatt 29.08.2007)
- Kommunedelplan for Sunndalsøra 2015-2025 (vedtatt 02.09.2015)
- Kommunedelplan for Ålvundfjord (vedtatt 02.09.2004)

Arealplan for Sunndal utenom Sunndalsøra og delplan Ålvundfjord skal slås sammen, prosess med rullering av denne startet opp våren 2017 og sluttføres i 2019.

Tema- og sektorplaner

Temaplaner er planer for bestemte tjenester, tema eller sektorer. Kommunen står fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage temaplan for, og dette angis gjerne i kommuneplanens handlingsdel.

I 2018 er følgende tema- og sektorplaner utarbeidet eller rullert:

  • Plan for psykisk helsearbeid for barn og unge i Sunndal kommune 2018-2020
  • Landbruksplan for Sunndal 2018-2022
  • Kommunedelplan for sjøområdene i Sunndal

I tillegg har kommunestyret behandlet følgende interkommunale planer:

  • Interkommunal sjøområdeplan for Nordmøre

Årsplan og budsjett

Kommunestyret vedtar årlig budsjett for kommende år og økonomiplan for en fireårsperiode. Budsjett og økonomiplan er basert på tjenestenes årsplaner og forslag til satsninger. Årsplanene er forankret i overordnede mål i kommuneplanen.

Administrasjonen presenterer tjenestenes og stabenes utfordringer og behov i budsjettkonferanse med kommunestyret i oktober. Rådmannen fremmer sitt forslag til budsjett for kommunestyret i november. Kommunestyret vedtar ramme i oktober og endelig budsjett i desember. Budsjettet inneholder da satsninger og bestillinger fra politisk hold til administrasjonen.

Rapport og regnskap

Tjenestene rapporterer pr. tertial til kommunestyret i henhold til vedtatte årsplaner med budsjett.  Tjenestenes årsrapporter behandles i utvalgene i mars/april.

Kommunens årsmelding er basert på tjenestenes årsrapporter, og sammen med regnskap behandles denne i kommunestyret i april/mai.