Kommunens hovedmål

Kommuneplanen har satt mål for ønsket samfunnsutvikling og viser hvordan kommuneorganisasjonen skal bidra til dette. Mål og strategier ble sist revidert i 2014.

Hovedmål 2014 – 2020

1. En attraktiv og mangfoldig kommune med 7.400 innbyggere innen 2020
2. En robust kommune for fremtiden
3. Et vekstkraftig og inkluderende arbeidsliv med 4.000 arbeidsplasser innen 2020
4. Effektiv og miljøvennlig energibruk
5. God infrastruktur, bedre og tryggere veger
6. Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder
7. God helse og livskvalitet for alle
8. Sunn kommuneøkonomi – kompetent og attraktiv arbeidsplass
9. En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon 
 

Måloppnåelse


Hovedmål 1 - En attraktiv og mangfoldig kommune med 7.400 innbyggere innen 2020.

Befolkningsutvikling: Svak befolkningsnedgang også i 2018 - Sunndal hadde 7 106 innbyggere pr. 31.12.2018. Dette er en nedgang på 13 personer i løpet av året. Også i 2017 var den en svak nedgang i folketallet (- 7 personer). I perioden 2015 – 2018 har det vært en nedgang på 54 personer (- 0,8 %) i Sunndal kommune. Figurene viser utviklingen de siste 5 år  (til venstre) og utvikling pr 10-år fra og med 1960.

folketall 2018

I 2018 ble det født 53 barn, 70 personer døde, 254 personer flyttet inn (hvorav 73 fra utlandet) og 252 personer flyttet ut. I sum er det altså negativt fødselsoverskudd (-17) som er forklaringen på befolkningsnedgangen i 2018.

Sunndal opplever at folketallet går svakt ned. Fremtidsprognoser spår at befolkningstallet blir ganske stabilt. Det forespeiles imidlertid en endring i sammensetningen i befolkningen ved at andelen barn og unge i befolkningen går ned, samtidig som andelen eldre i befolkningen øker.

Slike svingninger i befolkningssammensetningen skaper utfordringer for offentlige tjenester som barnehage og skole, og kan derfor være en risiko i forhold til å opprettholde tilbudene, spesielt i kretsene. Det kan også få store konsekvenser for helse- og pleie- og omsorgstjenestene i kommunen.

Det blir betraktelig færre i yrkesaktiv alder. Fokus på arbeidsmiljø og god tilrettelegging for seniorer blir enda viktigere.

Hovedmål 2 - En robust kommune for fremtiden

Kommunebarometeret er en sammenligning av norske kommuner med
utgangspunkt i 140 ulike mål for tjenestekvalitet, finans og kostnadsnivå. Sunndal har som mål å være blant de 25 % beste her, dvs en plassering blant de 107 beste kommunene. Basert på nøkkeltallene alene ble dette målet nådd: Sunndal kom her på 70.plass. Dette er et svært godt resultat. Justert for inntektsnivå er Sunndal på 164.plass. Figuren til venstre viser resultatene pr. tjenesteområde. Fargene er de som brukes i Kommunebarometeret.

Interkommunale samarbeid: Kommune- og regionreformen påvirker flere av de interkommunale samarbeidene/ selskapene i regionen vår, og Sunndal har derfor måttet gjøre en strategisk vurdering av videre veivalg. Kommunestyret behandlet i mai sak om veien videre for kommune- og regionstruktur og samarbeid. Det ble blant annet slått fast at Sunndal kommune skal være pådriver for hensiktsmessige faglige og effektive interkommunale samarbeid, og skal bidra til å styrke indre Nordmøre, samarbeid mellom nordmørskommunene, og mellom Nordmøre og Romsdal. Flere nye samarbeid innen ulike områder er vedtatt i 2018.

Hovedmål 3 - Et vekstkraftig og inkluderende arbeidsliv med 4.000 arbeidsplasser innen 2020

Høy arbeidsplassdekning – svak nedgang i antall arbeidsplasser: Sunndal har høy arbeidsdekning (111 % pr. 4. kvartal 2017) men har hatt en svak nedgang i antall arbeidsplasser de siste år. Sunndal hadde 3.747 arbeidsplasser («sysselsatte med arbeidssted Sunndal») pr. 4. kvartal 2018 mot 3.794 arbeidsplasser samme kvartal året før.  Skal det langsiktige målet om 4.000 arbeidsplasser innen 2020 nås må det settes økt fokus på næringsutvikling i kommunen og i regionen.    Arbeidsplassdekning er over 100 %, dvs. at det er flere arbeidsplasser i enn arbeidstakere i kommunen.

Samarbeid om næringsutvikling: Samarbeidet med Surnadal kommune om næringsutvikling (SuSu-programmet), ble videreført i fire nye år fra 2018. Programmet har tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering og nettverk, og arbeider for en felles bo- og arbeidsmarkedsregion og fergefri forbindelse. Kommunestyret vedtok i 2018 en satsing på næringsvennlig kommune, som skal gjennomføres innenfor SuSu-samarbeidet.

Hovedmål 4 - Effektiv og miljøvennlig energibruk

Redusert energibruk i kommunale bygg: I forbindelse med et energispareprosjekt skal energiforbruket i 22 kommunale bygg reduseres. Forbruket måles opp mot referanseårene 2010-2012. Energiforbruket har gått ned sett i forhold til referanseårene, og forbruket i 2018 på 8,7 GWh var innenfor målsettingen på 9,2 GWh.

Miljøvennlig energibruk: Det er et mål å bruke fjernvarme som oppvarming av kommunale bygg. Pr 2018 varmes ca 45 000 kvadratmeter av totalt 50 000 kvadratmeter kommunale bygg i sentrum opp med fjernvarme (90 %).

Hovedmål 5 - God infrastruktur, bedre og tryggere veier

Ferjefri forbindelse på Indre Nordmøre: Statens vegvesen startet i 2017 arbeidet med kommunedelplan inkludert konsekvensutredninger. I 2018 er det gjennomført ulike undersøkelser, kartlegginger og vurderinger. Forslaget til kommunedelplan skal utarbeides innen utgangen av 2019, og legges fram for vedtak i de to kommunene i 2020.

Bedre og tryggere veier:
Bedring av standarden på rv70 pågår: 

  • Arbeidet med å utbedre og bygge ny veg mellom Tingvoll og Meisingset for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten pågår og skal ferdigstilles i 2019.
  • Det er utarbeidet reguleringsplan for Elverhøybrua. Statens vegvesen har ansvar for gjennomføring, og antatt oppstart er i 2021.

Trafikksikkerhetstiltak i Sunndalsøra sentrum: Et større tiltak med ny gang- og sykkelveg fra krysset Tredalsvegen / Litledalsvegen fram til fylkesvegkrysset er gjennomført i 2018.

Full bredbåndsdekning. Sunndal er i Norgestoppen når det gjelder bredbåndutbygging. I 2018 er bredbånd på plass i Øksendal og Jordalsgrenda, og utbygging i Øvre Sunndal planlagt. Kommunen vil etter dette ha nær 100 % dekning i kommunen, noe som er spesielt i en kommune som er så stor i utstrekning og en har utfordrende natur med fjord og høye fjell.

Hovedmål 6 - Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder

Reetablere Driva som laks- og sjøørretelv:  I juni 2018 åpnet Driva vassdragssenter i Sunndalsporten på Gjøra, et infosenter som skal vise villaksens liv i havet og elva, samt fortelle om lakseparasitten og hvordan elva skal behandles for å bli kvitt denne. Senteret er en viktig del av informasjonsarbeidet knyttet til arbeidet med å bekjempe gyro og laksesperra i Driva. Etableringen av infosenteret var støttet med midler fra Miljødirektoratet.

I slutten av 2018 ble det ansatt en fast lokal koordinator i prosjektet gyrobekjempelse i Drivaregionen, som skal følge opp arbeidet på lokalt nivå. Stillingen er en videreføring av den tidligere prosjektstillingen og finansieres av Miljødirektoratet.

Hovedmål 7 - God helse og livskvalitet for alle

Forebyggende folkehelsearbeid: Folkehelse er et uttrykk for helsetilstanden i befolkningen og hvordan helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkningen. Folkehelsearbeidet er samfunnets felles innsats for å opprettholde, bedre og fremme folks helse, og dessuten redusere faktorer som kan medføre helserisiko. Kommunen skal fremme folkehelse ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenester.

Folkehelsearbeidet har fem viktige rettesnorer. Disse er utjevning av sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør, bærekraftig utvikling, føre var og medvirkning.

Medvirkning: Sunndal kommune er en forholdsvis liten og oversiktlig kommune hvor det ofte er kort vei fra publikum til både administrasjon og politikere. Dette gjør at kommunale etater jevnlig får synspunkter fra befolkningen på ulike forhold, og at problemer ofte blir tatt tak i og tiltak iverksatt på ganske kort tid.  Det som har manglet er en mer systematisk innhenting av synspunkter fra befolkningen før iverksettelse av tiltak.

Gjennom Nærmiljøprosjektet «Trivsel i Sunndal» som ble avslutta i 2018, bærer kommunens planarbeid, gjennom økt medvirkning, mye større preg av bredde i kunnskapsgrunnlaget enn tidligere. Dette gir mer treffsikre planer og tiltak.

Ungdomsarbeid gjennom samarbeid mellom tjenester: I tillegg til områder som skolehelsetjeneste og de helsemessige tilbudene, er det også viktig og godt arbeid som er gjort i kulturtjenesten, grunnskoletjenesten og andre tjenester for å bidra til et trygt og stimulerende ungdomsmiljø. MOT er et livsmestringsprogram i skolen som har som mål å utvikle robust ungdom som inkluderer ALLE. Alle trinnene ved Sunndal ungdomsskole er med. I følge ungdommen er resultatene gode. I 2018 ble satsingen utvidet med programmet "Skolen som samfunnsbygger".

Forebygging og mestring i pleie- og omsorgstjenesten: med utgangspunkt i Leve hele livet reformen legges det til rette for at folk kan være mest mulig selvstendig og bo hjemme så lenge som mulig. Det er innført hverdagsmestring som et tankesett i hjemmesykepleien og psykisk helse. Omsorgstrappen er utvidet med etablering av bofellesskap med fast bemanning. Det er gjennomført seniorkonferanse med fokus på tilrettelegging for alderdommen. Ulike velferdsteknologiske tiltak innføres og skal bidra positivt for at folk kan være selvstendig og bo lenger hjemme.


Hovedmål 8 - Sunn kommuneøkonomi – kompetent og attraktiv arbeidsplass

En relativt sunn kommuneøkonomi – Sunndal kommune hadde et svakt negativt netto driftsresultat i 2018 (- 0,45 %). Når en vurderer dette opp mot at likviditeten er god, lånegjelden er lavere enn landssnittet og disposisjonsfondet høyere enn landssnittet ser en at kommunen er godt rustet til å møte utfordringene som kommer med for eksempel lavere inntekt fra eiendomsskatt på verker og bruk.


Kompetent og attraktiv arbeidsplass: For å kunne yte kommunens tjenester på en best mulig måte, er det kontinuerlig fokus på å tiltrekke seg nødvendig kompetanse og utvikle eksisterende kompetanse i kommunen. Videre er godt arbeidsmiljø avgjørende for prestasjoner på jobb, og Sunndal kommune har et tett samarbeid med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten med fokus på dette. Kommunen har også nådd sitt mål om å stille minimum 21 praksisplasser til disposisjon for lærlinger, og at alle ungdommer (16 – 19 år) får et tilbud om sommerarbeid i kommunen.

Hovedmål 9 - En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon 

I 2018 var den ingen reelle beredskapshendelser i Sunndal men årlig øvelse i regi av Fylkesmannen ble gjennomført. Og kommunens kriseledelse og omsorgsberedskapsgruppa gjennomfører flere møter i året.

I 2017 ble det også etablert et eget beredskapsråd i Sunndal. Her deltar representanter fra det offentlige, private aktører (Hydro), sivilforsvaret og Sunndal Røde Kors. I sitt årlige møte diskuteres felles problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Oversikt over bomberom i kommunen samt NATO-øvelsen Trident Juntuce var hovedtema i møtet i 2018. 

Det nasjonale krisestøtteverktøyet CIM effektiviserer både planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapssituasjoner. I 2018 har det vært fokus på opplæring og økt bruk av dette verktøyet i kommunen og hos våre samarbeidspartnere. Dette vil fortsette også i 2019.