Ordførerens kommentar

Klikk for stort bilde2019 var siste året i kommunestyreperioden som tok til 2015. Det var også et valgår som skulle gi Sunndal nye nabokommuner som følge av kommunereformen. Fra nyttår 2020 skulle Nesset bli del av Molde, Halsa bli del av Heim i Trøndelag, og Eide og Fræna slås sammen til Hustadvika. Gamle samarbeid mellom gode nabokommuner ble oppløst samtidig som nye lovverk krevde nye samarbeidsformer.

I 2019 jobbet derfor Sunndal aktivt med å få på plass nye tjeneste­samarbeid. Dette satte stort preg på det politiske arbeidet i første halvår. Det ble etablert PPT-samarbeid med Tingvoll, felles barnevern med Surnadal, Rindal og Tingvoll, felles legevakt med kommunene i Romsdal, felles brann- og redningstjeneste med kommuner i Nordmøre og Romsdal, og et nytt renovasjonsselskap sammen med kommuner på Nordmøre og i Trøndelag. All endring er vanskelig, men ved målrettet arbeid fikk Sunndal på plass gode, robuste og nødvendige tjenestesamarbeid som vil stå seg for framtida.

Som siste år i en kommunestyreperiode, ble 2019 også preget av at viktige prosjekter for kommunestyret ble fullført. Oppussingen av Sunndal pensjonistsenter ble ferdig. Nye Ålvundeid barnehage ble endelig tatt i bruk. Sist men ikke minst ble Newton Sunndal høytidelig åpnet. Dette er spennende og teknologisk velutstyrte undervisningslokaler for praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Lokalene er lokalisert hos Hydro, men blir drevet av kommunen og er realisert i samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, lokalt næringsliv, lokale fagforeninger og bankene. Newton Sunndal ble en stor samfunnsdugnad. Jeg er overbevist om at engasjerte og utforskende barn vil gjøre en forskjell for Sunndal i framtida.

Kommunevalget satte naturlig nok preg på 2019, og ble et tidsskille for folkevalgte og det politiske arbeidet i Sunndal. Forberedelser til og gjennomføring av valg krever alltid mye av lokalpolitikerne, og spesielt av Valgstyret. Valget ga et nytt politisk flertall i kommunestyret. Før valget var Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti representert i kommunestyret. Disse sju partiene ble også representert i kommunestyret etter valget, og i tillegg ble Miljøpartiet de Grønne representert. Det nye kommunestyret valgte undertegnede som ordfører for perioden 2019-2023, med Lusie Gjersvoll som varaordfører.

Fra og med konstitueringen av det nye kommunestyret i oktober, trådte ny kommunelov i kraft. Med den kom nye krav til politisk arbeid, og arbeidsdelingen mellom folkevalgte organer og administrasjonen i kommunene ble endret. Det politiske arbeidet høsten 2019 ble derfor preget av folkevalgtopplæring, og av at folkevalgte i kommunestyret og politiske utvalg ble kjent med hverandre og fant sin arbeidsform.

Sunndal kommunes inntekter er under press. Dette satte naturlig nok sitt preg på budsjettarbeidet høsten 2019. Svekket økonomi krever omstilling. For å kunne bidra aktivt til det nødvendige omstillingsarbeidet, ønsket det nye kommunestyret mer detaljerte grunnlagsdokumenter og en budsjettprosess om tilrettelegger bedre for politisk styring og politiske prioriteringer. Dette vil det ble arbeidet videre med i 2020.