Administrasjon

Sunndal kommune sin administrasjon er organisert i 3 stabsavdelinger og 10 tjenester. Kommunen har rundt 800 ansatte i om lag 720 årsverk.

Organisasjonsmodell:

Organisasjonskart

Ledergruppa:

 

Antall årsverk pr. tjeneste og stab

Pleie- og omsorgstjenesten 252
Grunnskoletjenesten 124
Barnehagetjenesten 93
Eiendomstjenesten 42
Helse- og barnevernstjenesten 32
Innvandrertjenesten  
Kommunalteknisk tjeneste 31
Kulturtjenesten 21
Rådmannen inkl. staber 25
Plan-, miljø- og næringstjenesten 10
NAV Sosial 15

 

Sykefravær 5 siste år

2013 – 6,8
2014 – 6,6
2015 – 6,8
2016 – 6,6
2017 – 6,8
2018 – 8,7

Sunndal kommune hadde et samlet sykefravær på 8,7 % i 2018 mot 6,8 % året før. Sykefraværet i kommunen samlet er høyere enn målsetting på 6 % og er det høyeste målt de siste 10 år. Tiltak for redusert sykefravær blir et sentralt tema i 2019.

 

Samfunnsansvar og kontroll

Miljø og samfunnsansvar: Kommunen legger opp til miljøvennlig drift både ved å være sertifisert Miljøfyrtårn og energikommune. Sunndal rådhus ble første gang miljøfyrtårnsertifisert i 2012, og ble resertifisert i desember 2015.

Likestilling: Kommunen har ingen særskilt plan for likestilling knyttet til kjønn, etnisitet og funksjonsevne, men dette er forhold som det er fokus på ved ansettelse. Som IA-bedrift er det også særskilt fokus på to sistnevnte faktorer. Universell utforming av bygg og uteområder står sentralt i alle byggeprosjekt i kommunen.

Etikk: Sunndal kommune har egne etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret i 2007. Etiske retningslinjer, inkludert rutiner for varsling, er en del av det nye kvalitetssikringssystemet.

Intern kontroll: Alle tjenester har system for internkontroll. Compilo er vårt helhetlige kvalitetssikringssystem.  I 2018 ble det meldt 1 024 avvik mot 795 året før. Sak om bruk av Compilo og avvik totalt og pr. tjeneste/stab er lagt fram for administrasjonsutvalget og en grundigere gjennomgang av HMS-avvik legges fram for arbidsmiljøutvalget. Compilo omhandler også risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). I 2018 ble 4 ROS-analyser gjennomført mot 19 året før. Totalt er det nå 58 ROS-analyser som er gjennomført i kommunen. Avvik og ROS-analyser er viktige kilder til forbedringer i kommunen og er også en del av vårt beredskapsarbeid.  


Nøkkeltall
8,6 % av totale netto driftsutgifter til administrasjon ca 720 årsverk totalt 21 lærlinger i 2018 48 ungdommer (16-19 år) gjennomførte 4 ukers sommerjobb