Om årsmeldinga

Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og rapport for kommunestyret. Årsmeldinga fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale tjenester og resultater og begivenheter i 2018.

Årsmeldinga skal likevel være kortfattet og enkel å lese, og inneholder derfor ikke alle detaljer. Dersom du ønsker å gå nærmere inn i tjenestenes drift for eksempel, henvises det til egne underliggende årsmeldinger pr. enhet. Disse er behandlet i utvalgene i forkant av behandlingen av den overordna årsmeldinga.  Vi mener likevel at dette dokumentet gir god oversikt over kommunens virksomhet, både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og resultater.

Årsmelding for 2018 er nettbasert som i fjor, og trykkes ikke opp.

 

Vedtatt av kommunestyret 08.05.19, K-sak 22/19.