Budsjett - regnskap

Utvikling og planer

Kommuneloven forutsetter at kommunen årlig utarbeider en økonomiplan for de neste fire årene og en mer detaljert plan for det kommende året (årsbudsjett). I tillegg skal det for hvert kalenderår utarbeides årsregnskap og årsberetning.

Planlegging

Formålet med økonomiplanen er å gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Når formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn i månedsskiftet november/desember, har kommunens enheter arbeidet med dette lenge. Kommunestyret gjør endelig vedtak i desember.


Ved hvert årsskifte utarbeides kommunens årsberetning. Den gir en totaloversikt over den kommunale tjenesteproduksjonen, samt en analyse av de aktiviteter som er gjennomført i året. Et viktig moment i dette er evaluering i forhold til måloppnåelse. I tillegg inneholder årsberetningen en del sentrale regnskapstall samt statistisk materiale om kommunen og nøkkeltall for kommunens virksomheter, ansatte, befolkning etc. For sammenligning med andre kommuner brukes KOSTRA-tall.

Tre ganger årlig legger kommunedirektøren også fram en tertialrapport. Denne dekker aktiviteten i de fire siste månedene og hittil i år og rapporterer på målene som kommunestyret har fastsatt i Økonomi- og handlingsplanen. Sammen med tertialrapporten blir det også lagt fram en finansrapport som gir en status i kommunens gjelds- og finansforvaltning. Samtidig med tertialrapportene for 1. og 2. tertial vil det bli lagt fram forslag til nødvendige budsjettreguleringer.