Økonomiplan og handlingsplan

Kommunestyret vedtar årlig økonomi og handlingsplan for neste fireårsperiode. Denne  er basert på sentrale rammebetingelser gitt av regjering og storting, demografisk utvikling, og tjenestenes behov. De er også forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Første året i planen utgjør årsbudsjettet. 

Kommunedirektøren utarbeider et forslag til økonomi- og handlinsplan basert på siste vedtatte plan. Denne legges fram i oktober/november. Dokumentet går ut på høring i politiske utvalg og medvirkningsorgan, samt fagforeninger. Formannskapet utarbeider basert på høringsinnspillene en innstilling til kommunestyret, som vedtar Økonomi- og handlingsplan i desember.