Økonomiplan og budsjett

Kommunestyret vedtar årlig budsjett for kommende år og økonomiplan for en fireårsperiode. Budsjett og økonomiplan er basert på sentrale rammebetingelser gitt av regjering og storting, demografisk utvikling, og tjenestenes behov. De er også forankret i kommuneplanens samfunnsdel.

Budsjettprosessen

Kommunestyret vedtar rammer for arbeidet med økonomiplan og budsjett før sommeren. Kommunedirektøren presenterer tjenestenes og stabenes utfordringer og behov i en budsjettkonferanse med kommunestyret. Kommunedirektøren presenterer så sitt forslag til økonomiplan og budsjett for kommunestyret i november. Dokumentet går så ut på høring i hovedutvalg og andre politiske utvalg. Formannskapet utarbeider basert på høringsinnspillene en innstilling til kommunestyret, som vedtar endelig budsjett i desember. Budsjettet inneholder da satsninger og bestillinger fra politisk hold til administrasjonen

Økonomiplan og budsjett

Dokumentene finner du i oversikten under.

Budsjett og økonomiplan er offentlig når kommunedirektøren legger fram sitt forslag i kommunestyret. Den politiske behandlingen kan medføre endringer i forhold til denne, så for å få den fulle oversikten, må den ses i sammenheng med særutskrift fra kommunestyrets behandling.