Regnskap 2020

Kommunen fikk et vesentlig bedre resultat i 2020 enn forventet. Dette skyldes flere enkeltstående faktorer og er sterkt påvirket av ulike effekter av pandemien. Samtidig vil de demografiske utfordringene fortsette i årene framover med et forventet synkende folketall. Dette vil sammen med omleggingen av eiendomsskatten svekket inntektene til kommunen, samtidig som kostnader til pleie- og omsorgssektoren forventes å øke.  

Det vil med dette som bakgrunn bli krevende å få driftsbudsjettene i årene framover i balanse og opp på målnivået som angitt i økonomiplanen.  

Samtidig er den finansielle situasjonen for kommunen god, med relativt lav lånegjeld og en god andel fri egenkapital.