Økonomiske nøkkeltall

Ny kommunelov stiller krav til at kommunestyret skal vedta noen langsiktige finansielle måltall. Det ble ikke fastsatt slike for regnskapsåret 2020, men det ble vedtatt slike for økonomiplanperioden for 2021-2024. Kommunedirektøren har derfor valgt å fokusere på disse måltallene også for 2020. 

I presentasjonen har en også valgt å se på utviklingen de siste 5 år og sammenligne vår kommune med en gruppe kommuner som Statistisk Sentralbyrå mener er sammenlignbar med oss. Videre har vi tatt med gjennomsnitt av kommunene i Møre og Romsdal og landsgjennomsnittet utenom Oslo. 

Den sammenlignbare gruppen, kalt Kostra-gruppe, endres hvert 5 år og Sunndal er fra 2020 i kostragruppe 5. Den kjennetegnes av et folketall mellom 2-10 000 innbyggere, middels frie inntekter og høye kostnader for å kunne dekke en minste standard på tjenestene. 

I disse oversiktene benyttes såkalte konserntall. Det vil si at vår andel i interkommunale selskaper også er inkludert i tallene.  

Netto driftsresultat

 

Netto driftsresultat-prosent
Dette er den viktigste indikatoren for å vurdere kommunens økonomiske tilstand. Denne gir et bilde av hva kommunen sitter igjen med til investeringer og framtidige avsetninger. Denne har svekket seg betydelig over årene, men med en gledelig oppgang nå i 2020. Men fortsatt er den negativ med -0,2%. Som grafene viser er resultatet i Sunndal betydelig lavere enn alle sammenligningsgrupper. Kommunestyret har besluttet å ha et måltall på 1,5% som en planlegger å ha oppnådd i 2024. Dette kan illustreres slik: 

Netto driftsresultat-prosent2  

Fri egenkapital

Måletallet i Økonomiplanen er knyttet til andel disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. SSB har i sin rapportering gått over til å bruke begrepet «Fri egenkapital drift». Den inkluderer disposisjonsfond, men også tidligere avsatt mindreforbruk/regnskapsoverskudd. Dette er midler som kommunen disponerer fritt inn i driftsregnskapet og som må benyttes for eventuelt å saldere et driftsmessig underskudd. Midlene kan også overføres investeringsregnskapet for å finansiere dette. 

Som grafen viser har Sunndal betydelig høyere fri egenkapital enn sammenligningsgruppene. Måltallet vi har satt er minimum 10%, noe vi er godt innenfor. 

Fri egenkapital-prosent 

Samtidig viser denne grafen utviklingen i reell fri egenkapital de siste årene. Reduksjonen har vært på 25 % eller 43 mill kr fra 2017 og fram til 2020. 

Fri egenkapital-millioner 

Lånegjeld

Å ha kontroll på gjeldsutviklingen og holde denne lav gir kommunen handlingsrom. Nøkkeltallet måler langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser i prosent av driftsinntektene. 

Lånegjeld-prosent 

Som grafen viser er gjelden i Sunndal betydelig lavere enn sammenligningsgruppene. Vedtatt måltall er 90% av driftsinntektene og ved utgangen av 2020 er gjeldsgraden på ca 65%. Dette gir lave finansutgifter og stort handlingsrom. Utviklingen i reelle verdier synliggjøres i denne grafen: 

Lånegjeld-millioner 

Egenfinansiering av investeringer 

Målet er knyttet til hvor stor andel av investeringene som ikke finansieres av lån, dvs av egenkapital. Investeringsregnskapet i 2020 er preget av omdanningen av Sunndal Energi, hvor kommunen frigjorde betydelige verdier i eiendom og anlegg og som ble skutt inn som ny aksjekapital i selskapet. Hvis en ser bort fra dette var investeringsutgiftene på ca 29 mill kr og bruk av lån på ca 16 mill kr., dvs. en egenfinansiering på om lag 45% som er vesentlige bedre enn måltallet på 10%.