Om årsrapporten

Årsrapporten består av en årsberetning og årsregnskapet. Årsberetningen skal presentere kommunens samlede virksomhet og redegjøre for en noen spesifikke temaer ihht kommunelovens § 14-7. I årsberetningen skal forhold som er viktige for å bedømme kommunen økonomiske utvikling og stilling tas med, og om disse ivaretar den økonomiske handleevnen over tid.

I tillegg skal større avvik mellom årsbudsjett og regnskap kommenteres og eventuelle avvik i forhold til kommunestyrets premisser for bevilgningene. Det skal også redegjøres for kommunens måloppnåelse av vesentlig betydning.

Årsberetningen skal behandles sammen med kommunens årsregnskap og de to delene vil derfor utgjøre den samlede årsrapporten til kommunen.  

Årsrapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre parter gjennom beskrivelse av de kommunale tjenester og resultater og begivenheter i 2020.

Vi ønsker samtidig at dokumentet skal være kortfattet og enkelt å lese. Kommunen har derfor rapportert de enkelte tjenester og stabers måloppnåelse og drift i en mer detaljert 3. tertial-rapport som ble sluttbehandlet i kommunestyret 24. Mars 2021., og inneholder derfor ikke alle detaljer. Dersom du ønsker å gå nærmere inn i tjenestenes drift for eksempel, henvises det til tertialrapporter. Disse er behandlet i forkant av behandlingen av den overordnede årsberetningen.  Dokumentet skal likevel gi god oversikt over kommunens virksomhet, både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og resultater.

 

Vedtatt av Sunndal kommunestyre 05.05.2021 (k.sak 24/21)