Organisasjon og medarbeidere

Sunndal kommune sin administrasjon er organisert i 5 stabsavdelinger og 8 tjenester, og har totalt over 800 ansatte i 680 årsverk.

Organisasjonskart 2020 

 

Antall årsverk pr. tjeneste og stab

Helse- og omsorgstjenesten 251
Grunnskoletjenesten 142
Barnehagetjenesten 99
Helsetjenesten 33
Innvandrertjenesten 21
Kulturtjenesten 21
Kommunedirektøren inkl. staber 25
NAV Sosial 15
Tekniske tjenester 73

 

Andel menn 17,8%
Andel kvinner 82,2%
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse  
- menn 88,1%
- kvinner 83,5%

 

Sykefravær 5 siste år

2016 – 6,6
2017 – 6,8
2018 – 8,7
2019 – 7,4
2020 – 7,1

Sunndal kommune har et samlet sykefravær for 2020 på 7,1%, en reduksjon fra 7,4% % i 2019, men høyere enn målet på 6%. Organisasjonen har i 2020 jobbet aktivt med arbeidsmiljø og sykefravær.

 

Likestilling

Kommunen har ingen særskilt plan for likestilling knyttet til kjønn, etnisitet og funksjonsevne, men dette er forhold som det er fokus på ved ansettelse. En av målene i lønnspolitikken er lik lønn for likt arbeid. Som IA-bedrift er det også særskilt fokus på etnisitet og funksjonsevne. Universell utforming av bygg og uteområder står sentralt i alle byggeprosjekt i kommunen.

Etikk

Sunndal kommune har egne etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret i 2007. Etiske retningslinjer, inkludert rutiner for varsling, er en del av det nye kvalitetssikringssystemet.

Intern kontroll

Alle tjenester har system for internkontroll. Compilo er vårt helhetlige kvalitetssikringssystem.  I 2020 ble det meldt 1 075 avvik mot 1 555 i 2019. Sak om bruk av Compilo og avvik totalt og pr. tjeneste/stab legges årlig fram for administrasjonsutvalget og en grundigere gjennomgang av HMS-avvik legges fram for arbeidsmiljøutvalget. Compilo omhandler også risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). I 2020 ble 4 ROS-analyser gjennomført mot 6 året før. Totalt er det nå 69 ROS-analyser som er gjennomført i Compilo. Avvik og ROS-analyser er viktige kilder til forbedringer i kommunen og er også en del av vårt beredskapsarbeid. 

Heltidskultur

Lokale retningslinjer for heltidskultur i Sunndal kommune ble vedtatt i juni 2019. Retningslinjene skal være et styringsredskap på veien mot målet om en heltidskultur. Det pågår et omfattende arbeid for å etablere heltidskultur.

Miljø og samfunnsansvar

Kommunen legger opp til miljøvennlig drift gjennom klimanettverk Nordmøre og energikommune. Klimaregnskap skal nyttes som styringsverktøy i forbedringsprosesser som gjelder klimagassutslipp i hele kommunen. Arbeidet med å utarbeide klimaregnskap for Sunndal kommune er forsinket, og vil starte opp i 2021.