Hendelser i kommunens tjenester og staber

Kommunedirektørens staber

Koronaåret: Koronapandemien preget hele organisasjonen i 2020 fra tidlig i mars med nedstenging av skoler, barnehager, kulturliv med mer. Situasjonen har krevd mye ressurser fra både tjenester og staber, og har gått på bekostning over annet utviklingsarbeid spesielt.

Bærekraftkommune: Sunndal kommune gjorde i 2020 vedtak om å bli bærekraftkommune. FNs bærekraftmål er nå integrert i kommuneplanens samfunnsdel, og årsplaner framover vil i større grad bli koblet opp mot bærekraftmålene konkret. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i november.

Samskaping: Gjennomgang av kommunens organisering fortsatte i 2020 med samskapingsprosess for tekniske/plan-tjenestene (samskaping 1), og oppstart av samskapingsprosess for stabsavdelingene (samskaping 2). Samskaping 1 resulterte i at kommunalteknisk tjeneste og eiendomstjenesten ble slått sammen til en teknisk tjeneste, og plan-, miljø- og næringstjenesten gikk inn som en stabsavdeling. I tillegg ble flere stillinger holdt vakante og skal tilpasses den nye organiseringen. Samskaping 2 startet opp høsten 2020 og skal sluttføres i 2021.

Økonomi og skatt: Skatteinnkrevingen ble høsten 2020 overført til Skatteetaten. Det er tatt i bruk nye verktøy for budsjett og økonomiplan, samt innenfor rekruttering og lønn.

Gyro-prosjektet: I prosjektet bekjempelse av gyro i Drivaregionen har det vært høy aktivitet i 2020. Lokal koordinatorarbeider med prosjektet lokalt i regionen. Bevaringsarbeidet pågår for fullt. Det er også igangsatt planlegging og kartlegging av vassdragene opp mot kjemisk behandling i 2022. Uttesting av klor som mulig behandlingskjemikalie ble gjennomført sensommeren 2020, og prosjektet skal sannsynligvis videreføres også i 2021. 

Reguleringsplaner: Det er utarbeidet plan for trafikksikring i Skolevegen og plan for parkeringsplasser ved Helsetunet. Gjennomført oppstart og behandling av reguleringsplaner for omlegging av fylkesveg ved Ångården i Øksendal, hyttefelt på Nesøya, Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere, utviding av næringspark på Håsøran og oppdatering av reguleringsplanen for Håsøran nord. Det er og gjennomført teknisk oppdatering av kommunens digitale reguleringsplaner med geosynkronisering slik at de blir tilgjengelig på tvers av ulike plattformer og systemløsninger. 

Byggesak: Det har, selv med koronapandemien, vært stor aktivitet innen byggesak. For hele 2020 ble det mottatt 190 bygge- og delesaker, mens i 2019 var det 170, og i 2018 94 saker. 

Landbruk: Det har i 2020 vært stor aktivitet innenfor landbruksnæringa, noe som har gjort at kommunen har mottatt, og utbetalt, store søknadssummer. 

Barnehagetjenesten

Byggetrinn 2. Holssand barnehage: Arbeidet med utvidelse av Holssand barnehage startet opp omtrent på samme tid som koronapandemien banket på døra. Med en god plan for gjennomføring og godt samarbeid med entreprenør, ble bygget ferdigstilt i god tid, slik at barnehagen fikk innrede avdelingene i god tid til nytt barnehageår. 

Holssand barnehage hadde en omfattende vannlekkasje i det andre bygget i oktober. Dette rammet fire småbarnsavdelinger. Disse avdelingene måtte en periode flytte inn i de nedlagte barnehagelokalene på Villabyen mens vannskaden ble utbedret.

Barnehage- og skolebruksplan: Behandling av barnehage- og skolebruksplan var planlagt i løpet av høsten, med sikte på sluttbehandling i desember. Grunnlagsdokumentet var utarbeidet høsten 2018 og ble supplert med oppdaterte tall basert på 2019-regnskapet. I behandlingen av høringsdokumentet ble det besluttet at flere alternativer skulle utredes før planen ble sendt ut på høring. Arbeidet ble derfor forsinket slik at behandlingen er utsatt til 2021.

Grunnskoletjenesten

Kompetanseutvikling/fagfornyelsen: Ny Læreplan for grunnskolen ble innført fra august 2020. Overordnet del av læreplanverket er også ny. Alle ansatte er involvert i arbeidet med ny læreplan, gjennom lokale nettverk og veiledning fra eksterne. I tillegg er det et ledd i etablering av delingskulter, internt på enheter, mellom enheter, mellom tjenester og på tvers av kommuner i Nettverk Nordmøre.

Newtonrommet har vært i utvikling dette året på tross av Corona og lite besøk i starten av året. Vi har 100% stilling fordelt på to ansatte. Det er fullt belegg frem til skoleslutt. Brukere av Newton rommet er barnehagen, grunnskolen 1-10 og vgs. På bestilling fra lærere på videregående har de utviklet en ny modul. Det er også utviklet en ny modul for ungdomstrinnet med romfart og programmering. 

Barnehage- og skolebruksplan: Behandling av barnehage- og skolebruksplan var planlagt i løpet av høsten, med sikte på sluttbehandling i desember. Grunnlagsdokumentet var utarbeidet høsten 2018 og ble supplert med oppdaterte tall basert på 2019-regnskapet. I behandlingen av høringsdokumentet ble det besluttet at flere alternativer skulle utredes før planen ble sendt ut på høring. Arbeidet ble derfor forsinket slik at behandlingen er utsatt til 2021.

Helsetjenesten

Ny organisering fra 2020

 • Pågående regionreform og nye faglige føringer i barnevernet førte til at Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll kommune så på muligheten for å etablere et større barnevernsamarbeid. I løpet av 2019 ble det utarbeidet et nytt barnevernsamarbeid, dette startet i 2020 med Surnadal kommune som vertskommune.  
 • Avdeling for psykisk helse voksne ble overflyttet fra helse- og omsorgstjenesten til helsetjenesten, og sammenslått med psykisk helsevern barn og unge.
 • Folkehelsekoordinator flyttet over til plan- miljø og næring fra 01.01.2020. Formålet var å styrke medvirkning i planprosesser, koordinering på tvers av sektorer og slik inn i den langsiktige samfunnsutviklingen i Sunndal. 

Legevaktsamarbeid: Fra 01.09.2020 deltar Sunndal kommune i legevaktsamarbeid med Molde kommune som vertskommune, og det er etablert videolegevakt ved Sunndal helsetun som er operativ når lokal legevakt er stengt. Det er fortsatt lokal legevakt i Sunndal i tidsbegrenset periode på kveld, helg og helligdag. På hverdager er det fortsatt dag-legevakt fordelt på Sunndal legesenter og Sunndal Medisinske senter.

Pandemi og tiltak i helsetjenesten: Nedstenging av samfunnet i mars og usikkerhet rundt utvikling av pandemien utløste en rekke stramme tiltak som hadde store konsekvenser for ordinær drift. Tiltakene ble fortløpende avviklet i takt med gjenåpningen av samfunnet. Det ble også iverksatt kompenserende tiltak for å bøte på dette.

Spesielle tiltak knyttet til koronapandemien:

 • Kommuneoverlege økte sin stilling fra 20 – 50 %, og utgjør en bærebjelke i kommunens håndtering av pågående pandemi.
 • Etablering av infeksjonsklinikk fra 25. mars 2020, driften pågår fortsatt. Infeksjonsklinikken skal håndtere alle pasientkonsultasjoner med infeksjonssymptomer, og er et viktig tiltak for å skjerme nøkkelpersonell på legekontorene og pasienter som trenger legehjelp mot smitte av covid-19.   Infeksjonsklinikken gjennomfører også alle covid-19 tester, og har fra desember utvidet til daglig åpningstid (også helg og helligdag).
 • Etablert et eget smittesporingsteam. Smittesporing er en viktig brikke i den norske strategien for å bekjempe covid-19 epidemien. Teamet er sammensatt av merkantile ressurser som har gjennomgått kurs i smittesporing, det er kommuneoverlegen som leder arbeidet. 
Helse- og omsorgstjenesten

Korona: Siden midten av mars har korona preget driften i tjenesten. Utarbeidelse og implementering av prosedyrer for håndtering av korona har tatt mye tid. I perioder har tjenesten hatt høyt fravær grunnet symptomer, testing og karantene. Tjenesten har også håndtert et smittetilfelle blant ansatte i hjemmesykepleien og en pasient ved institusjonen. Ansatte har vist en stor evne til rask omstilling og bidratt svært positivt i den situasjonen vi har stått i.  Det har vært begrensede muligheter til å samle større grupper med ansatte. Denne situasjonen har ført til at planlagte tiltak i årsplan og utviklingsarbeid har blitt forsinket.  

Organisering og overføring av habilitering til helsetjenesten: Fra 01.01.21 ble habilitering overført til helsetjenesten. I 2020 har det pågått et arbeid med å se på organisering og utøving av tjenestene. KS konsulenter har bistått i dette arbeidet. For å sikre god kvalitet og rutiner på tjenestetildelingen har vi også benyttet konsulent. Ny organisering av habilitering er på plass og arbeidet med revurdering av vedtakene har kommet langt.  

Avvikling av sykehjemsplasser: De 6 sykehjemsplassene som ble vedtatt nedlagt ved korttidsplassene var avviklet innen utgangen av juni 2020. Gjennom hele 2020 har det vært god kapasitet ved korttidsavdelingen. Siden sengeplassene ble avviklet i uke 23 er det kun 7 uker det har vært fullt belegg ved avdelingen. 4 av disse ukene er i desember. Dette har sammenheng med at spesialisthelsetjenesten stenger ned tilbud i forbindelse med høytiden.  

Ved avdeling D er 5 sengeplasser avviklet så langt.  

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus: I 2020 ble vi belastet med 36 utskrivningsklare døgn i sykehus. Dette fordeler seg på 12 pasienter. Antall døgn pr. pasient er mellom 1 og 5. Disse ble utløst i januar og februar. I 2019 ble det registrert 22 døgn.  

Videolegevakt (VLV-satellitten): VLV-satellitten åpnet 01.09.20 og driftes av sykepleiere ved korttidsavdelingen på Sunndal Helsetun.  Lokalet ligger i avdelingen, men med adkomst utenfra slik at man unngår at pasienter må gå gjennom korttidsavdelingen for å komme til VLV-satellitt. Spesielt viktig under pandemien. Alle sykepleierne har vært gjennom en grundig opplæring for å bli sertifisert. Det har vært relativt få henvendelser på videolegevakt 17-20 siden oppstart.

Søknader om institusjonsplass: 29 søknader om sykehjemsplass. 19 er innvilget, 7 avslag og 3 på vurderingsliste. Flere får avslag på søknad enn tidligere og det er en økning i klager. Det legges stor vekt på å finne gode tiltak i egen bolig, omsorgsbolig eller helsetunet bofellesskap for de som ikke fyller kriteriene for langtidsplass i institusjon. 

Bofellesskap og omsorgsboliger: Det er en økning i søknader til både bofellesskap og omsorgsboliger. Det vil på sikt være behov for flere plasser både i bemannede bofellesskap og omsorgsboliger. Det er et godt alternativ til de som ikke kan bo hjemme lenger og bidrar til å utsette behovet fast plass i institusjon.  

Heltidskultur: Arbeidet med heltidskultur pågår. Det er viktig at vi har en felles forståelse hvorfor heltidskultur er viktig for pasienter og ansatte. Det er gjennomført felles samlinger for ledergruppen sammen med personalavdelingen med fokus på tiltak for å fremme heltidskultur. Det har vært deltagelse i digital heltidskonferanse og lokalt kurs i lov, avtaleverk og turnus.

Det er behandlet et stort antall krav om fast- eller økt stilling. Totalt 82 ansatte har nå deler av stillingen sin i ressurspool – dette utgjør til sammen 26 årsverk. Alle ansatte som har deler av stillingen i ressurspool må jobbe på flere avdelinger/soner. Det er utarbeidet retningslinjer for organisering og ivaretagelse av ansatte som jobber på tvers av avdelinger. Flere ansatte opplever dette som krevende og det er et pågående arbeid for å finne gode løsninger og sikrere ivaretagelse av disse utfordringene.

Innvandrertjenesten

Integreringspris: Sunndal kommune fikk bosettings- og integreringsprisen 2020 for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger, og en solid innsats med integreringsarbeidet i lang tid.

Bosetting: Anmodningstallene fra IMDi ble redusert fra 21 til 13, men Sunndal fikk likevel flere enn forventa. Alle kom før 2021, dermed er anmodningen om 27 bosettinger for 2021 fortsatt gjeldende

Kulturtjenesten

Kultur i Sunndal på facebook. Ny side etablert, over 1000 følgere. Plattform for strømming av alt fra gudstjenester og 17.-maifeiring til ulike konserter og podkaster. Tilbud som har fått over 125.000 visninger.  

Kulturhuset: Renovering av kinosalen Keila. Kvalitetslyd og høy komfort. 

Kulturskolen: 70 opptredener på ulike arenaer; kaféer, fyr, kirker, kulturhuset, pensjonistsenteret, kjøpesenter, utesteder, biblioteket, helsetunet, sportshallen, Øran aktivitetshus, festiviteten i Kristiansund, naust og digital scene. 

Bibliotek: ansettelse av ny biblioteksjef. Stor aktivitet og nye tiltak til tross for koronaåret; utkjøring av bøker under nedstengingen og fortsatt gjennom året, samarbeid med barnehagene om «menn i uniform leser for barn på biblioteket», bolystdebatt med Roger Finjord m.m

Barn og ungdom: drift på ungdomssenteret gjennom hele corona-perioden. I samme periode fikk familier også tilbud om å bruke svømmehallen på timebestilling. Det samme gjaldt kinoen. Stor fleksibilitet blant ansatte for å få alt dette til.

Idrett og friluftsliv:
Stikk Ut all time high  – økning fra 500 000 til 800 000 turer totalt i Møre og Romsdal fra 2019 til 2020.
Parkeringsplassen i Grødalen ved Vangshaugen ble ferdig høsten 2020.
Etablering av Vinnutrappas venner og Phillipshagens venner. Initiativ og tilrettelegging fra kulturtjenesten

NAV Sunndal

Korona: 2020 har i stor grad vært preget av pandemiarbeid. Vi har jobbet mye for å få til gode rutiner for å ivareta smittehensyn til våre brukere, samarbeidspartnere og ansatte. Vi har også hatt et stort søkelys på hvordan vi organiserer oss med tanke på å ivareta kravet om tilgjengelige og forsvarlige tjenester i NAV. Vi har også arbeidet mye med hvordan vi rigger oss for å ta unna store mengde permitterte samtidig som vi skal ivareta de andre NAV oppgavene. I september fikk vi en ansatt som jobber med å få permitterte tilbake i jobb. Han jobber på tvers av de tre kontorene på indre Nordmøre pluss Aure. Denne satsningen er vi svært fornøyd med. I utgangen av des. 2020 hadde vi en arbeidsledighet på ca. 2%.    

Brukere: Totalt følges 317 brukere tett opp av våre veiledere. I tillegg kommer de personene som bare følges opp etter sosialtjenesteloven.  Av disse er 99 stk. på arbeidsavklaring (106 i 2019 og 135 i 2018) og vi følger opp 180 sykmeldte. NAV har til sammen 42 brukere under 30 år (74 i 2019 og 92 i 2018). 

Aktiv hverdag: Aktiv Hverdag har nå hatt base i NAV sine kommunale lokaler i ett drøyt år, og vinn-vinn- samarbeidet med kommunen på arbeidsoppgaver etc. er i god utvikling. Korona har påvirket til litt lavere innsøking enn siste år, men resultatene har ikke uteblitt. Arbeidsgruppen har for eksempel et resultat på 60% overgang til arbeid / i retning arbeid.

Tekniske tjenester

Eiendom: Noen prosjekter som ble gjennomført i 2020:

 • Ferdigstillelse av Holssand barnehage del 2
 • Nye arbeidsplasser Tredal barnehage
 • Tildeling kontrakt på renovering av Sunndal lege- og helsesenter
 • Vindtetting Tredal skole
 • Utskifting brannalarmanlegg
 • Vedlikehold av kommunale boliger
 • Prioritering av statlige koronamidler til vedlikehold

Kommunalteknisk: Noen prosjekter som ble gjennomført i 2020:

 • Prøvepumping av nye brønner ved Sunndal vannverk (Villabyøran)
 • Prosjekt bygging av avløpsrenseanlegg Brekklykkjo og Gjøra er igangsatt
 • Erosjonssikring på Fahle og Grøa ble gjennomført
 • Utbedring Børset bru
 • Asfaltering og rekkverk Drøppingvegen
 • Trafikksikkerhetstiltak Sande
 • Gatelysprosjektet (LED) – Skiftet ca 400 armatur
 • Etablering nytt brannsamarbeid, Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
 • Etablering av nytt renovasjonssamarbeid, ReMidt IKS

I tillegg til sammenslåingen har det også vært andre store organisatoriske endringer i 2020. Brann og feiervesenet gikk over til Nordmøre brann og redning IKS fra 01.01.2020.  Innsamling av husholdningsavfall ble overført til ReMidt fra samme dato, mens Sunndal kommune samler inn husholdningsavfallet på vegne av ReMidt.