Kommunedirektørens kommentar

Året 2020 starter normalt, utviklings- og omstillingsoppgavene er store og skal gjennomføres. I mars kommer korona-pandemien og endrer i stor grad alle kommunens tjenester. Kommunedirektøren er meget tilfreds med at det ble levert kvalitetsmessig gode tjenester gjennom hele året. Organisasjonen har stor omstillingsvilje og –evne.
 Når dette skrives er det gått ett år, og samfunnet er fortsatt preget av smitteverntiltak.

2020 ble annerledesåret.

Økonomisk utvikling og måloppnåelse

Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for å vurdere kommunens økonomiske tilstand. Denne gir et bilde av hva kommunen sitter igjen med til investeringer og framtidige avsetninger. Denne har svekket seg betydelig over årene, men med en gledelig oppgang nå i 2020.

Netto driftsresultat for 2020 er minus 3,0 mill kr.
 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter er negativt med -0,2%.
Kommunestyret har besluttet å ha et måltall på 1,5% som en planlegger å ha oppnådd i 2024.

Fri egenkapital er midler som kommunen disponerer fritt i driftsregnskapet. For 2020 er fri egenkapital/disposisjonsfond 127 mill kr, dvs 17,2% av brutto driftsinntekter.  Måltallet er 10%, og vi er godt innenfor.

Lånegjelden er 622 mill kr. Dette utgjør 65% av brutto driftsinntekter, måltallet er 90%. Lav lånegjeld bidrar til lave finansutgifter og stort handlingsrom. Målsettingen på egenfinansiering av investeringer er 10%, for 2020 ble resultatet 45%.

3 av 4 indikatorer er innenfor vedtatt målsetting, kun netto driftsresultat er negativt. Det er derfor betryggende at kommunestyret har gjort vedtak på rammer i økonomiplanperioden som også bidrar til å nå målet om positivt netto driftsresultat på 1,5% i 2024. Dette er viktige beslutninger for å ivareta økonomisk handleevne.

Budsjettområdene/tjenesteområdene har et mindreforbruk på 25 mill kr i forhold til regulert budsjett. Hovedårsakene til mindreforbruk er reduserte utgifter til lønnsregulering og pensjon med ca 15 mill kr, samt en del positive engangseffekter i regnskapet.
Tjenestene har utvist målrettet stram økonomistyring i et ellers uforutsigbart år. Fokus har vært på å gjennomføre budsjettvedtakene, i tillegg til håndtering av koronatiltakene.

Av de største omstillingene i 2020 nevnes overføring av psykisk helse fra Helse og omsorgstjenesten til Helsetjenesten, og fra 2021 overføres også habiliteringstjenesten. Helsetjenesten har hatt stor belastning i forbindelse med pandemien, og har ansvar for smittevern, testing og vaksineprogram.
Helse og omsorgstjenesten har i tillegg til utfordringer i samband med pandemien, hatt betydelige utfordringer knyttet til omstilling og nye brukere med behov for mye ressurser. Omstilling fra institusjonbaserte til hjemmebaserte tjenester fortsetter, og i 2020 ble det redusert 6 institusjonsplasser.

Årene framover vil demografien endres og det blir flere eldre, færre i yrkesaktiv alder og færre barn. Det betyr at ressursbruken må vris fra barnehage og skole til helse og omsorgstjenester. Arbeidet med barnehage- og skolebruksplan ble gjenopptatt i 2020 og skal ferdigstilles i 2021.
Det vil bli kamp om kompetanse og arbeidskraft i framtida. Derfor vil mange tjenester få større innslag av digitalisering og det vil utvikles nye metoder og løsninger.

Det er grunn til å framheve det gode samarbeidet mellom administrasjon og folkevalgte i arbeidet med budsjett og økonomiplan. Det er etablert et felles grunnlag for å nå økonomiske måltall i 2024.

For øvrige detaljer vises det til rapport fra tjenestene i forhold til måloppnåelse og gjennomføring av kommunestyrets vedtak.

Årsverk og sykefravær

Totalt ble det utført om lag 670 årsverk i 2020, totalt antall ansatte var 800. Det ble igangsatt arbeid for å redusere uønsket deltid, og innarbeide en heltidskultur. Arbeidet har delvis måtte utsettes grunnet pandemien, men fortsetter i 2021.
Målsetting for sykefraværet har over de siste årene vært 6%. Sunndal reduserte sykefraværet fra 7,4% i 2019 - til 7,1% i 2020.
 Gjennomsnitt i kommunesektoren i 2020 har vært 8,2%, opp fra 7,8% året før.
Kommunenes sentralforbund – har følgende kommentar: «…det er ingen tvil om at koronapandemien har bidratt til å øke fraværet gjennom hele 2020»
 Dette betyr at det er et meget godt resultat i kommunesammenheng med 7,1% sykefravær.
 Det arbeides systematisk med informasjon, involvering og medvirkning av medarbeidere og ledere for sammen å øke tilstedeværelsen.

Etisk standard

Kommunen har «Etiske retningslinjer». Disse ligger til grunn for både ansatte og folkevalgte sin rolleutøvelse. Nyansatte blir gjort kjent med retningslinjene når de starter i jobben. I forbindelse med Folkevalgtopplæringen i 2019 var etiske retningslinjer og sosiale media tema.
For øvrig er det andre lover, forskrifter og reglement som bidrar til høy etisk standard.

Likestilling

Sunndal kommune har fokus på å ivareta alle ansatte, samt ta et samfunnsansvar med hensyn til å behandle alle likeverdig uavhengig av funksjonsevne, kjønn, religion, politisk ståsted, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn. Innenfor kommunens tjenesteområder er det brukere med ulik bakgrunn, og for å ivareta disse brukerne har det vært praksis å rekruttere ansatte med ulik språkkompetanse og erfaring fra ulike kulturer. Blant våre medarbeidere er det et mangfold av religioner og etnisk bakgrunn, samt ulik funksjonsevne.

Sunndal kommune har høy kvinneandel, noe som er typisk for kommunesektoren. De store fagområdene oppvekst og helse og omsorg, har stor andel av tradisjonelt kvinnedominerte yrker.

Avlønning skal gjøres i henhold til ansvar og kompetansekrav i den aktuelle stilling. I den grad kvinner er noe lavere avlønnet enn menn samlet sett, så er det fordi det er overvekt av kvinner i stillinger som er på et lavere lønnsnivå og overvekt av menn i stillinger som er på et høyere lønnsnivå. Arbeidsgiver vil i lønnsforhandlinger påse at det er likhet ved lik stilling, ansvar og kompetanse.

Kommunen har gjennom året blitt lagt inn store ressurser i arbeidet med å skape en heltidskultur. Dette har skjedd gjennom ulike prosjekter, bl.a. innen turnusplanlegging. Statistikken viser at gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt fra 80,7% i april 2020 til 83,2% ved utgangen av året.

Takknemlig

Verdiene våre respekt, omsorg og ansvar har vært godt synlig i 2020 i hele organisasjonen. Medarbeiderne har hatt stor omstillingsevne, tatt ansvar og vist omsorg. Alle har stilt opp lojalt i koronasituasjonen og tatt samfunnsansvar.

Tusen takk til ordfører og folkevalgte for samarbeidet.
Tusen takk til alle ledere, medarbeidere og tillitsvalgte for stor innsats og godt samarbeid.
Alt blir bra.

 

Randi Dyrnes
kommunedirektør