Rapportering på kommunens hovedmål

Kommuneplanen har satt mål for ønsket samfunnsutvikling og viser hvordan kommuneorganisasjonen skal bidra til dette. Kommuneplan for 2020–2030 ble vedtatt 25.11.20, med nye mål og strategier. For året 2020 rapporteres det i forhold til mål og strategier for 2014–2020.
 

Hovedmål 2014 – 2020

1. En attraktiv og mangfoldig kommune med 7.400 innbyggere innen 2020
2. En robust kommune for fremtiden
3. Et vekstkraftig og inkluderende arbeidsliv med 4.000 arbeidsplasser innen 2020
4. Effektiv og miljøvennlig energibruk
5. God infrastruktur, bedre og tryggere veger
6. Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder
7. God helse og livskvalitet for alle
8. Sunn kommuneøkonomi – kompetent og attraktiv arbeidsplass
9. En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon 
 

Måloppnåelse


Hovedmål 1 - En attraktiv og mangfoldig kommune med 7.400 innbyggere innen 2020.

Befolkningsutvikling: Sunndal hadde 6 956 innbyggere pr. 31.12.2020. Dette er en nedgang på 80 personer (over 1 %) i løpet av året. Trenden med relativt høy nedgang fortsetter dermed siden 2019 (-70), og folketallet har i løpet av året bikket 7000-grensen. I perioden 2016 – 2020 har det vært en nedgang på 170 personer (2,4 %) i Sunndal kommune. Figurene under viser utviklingen de siste 5 år (til venstre) og utvikling pr 10-år fra og med 1960.

Befolkningsutvikling 2020I 2020 ble det født 54 (66) barn, 80 (70) personer døde, 172 (177) personer flyttet inn (hvorav 27 (39) fra utlandet) og 226 (243) personer flyttet ut (16 til utlandet).  I sum er det både netto utflytting på - 50 og negativt fødselsoverskudd på -26 som er forklaringen på befolkningsnedgangen i 2020.

Befolkningsutvikling faktorer 2020Sunndal har hatt en svak befolkningsnedgang på rundt 3 % de siste 10 år. Prognosen de neste 10 årene er en nedgang på 6,5 % og vel 6 500 innbyggere i 2030. Befolkningssammensetningen endrer seg ved at andelen barn og unge i befolkningen går ned, samtidig som andelen eldre i befolkningen øker. Dette gir kommunen utfordringer når det gjelder framtidig tjenestetilbud innen barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester.

Det blir betraktelig færre i yrkesaktiv alder. Fokus på arbeidsmiljø og god tilrettelegging for seniorer blir enda viktigere.

Bosettingsstrukturen i Sunndal er relativt stabil og andelen innbyggere i kommunesenteret har vært på 57 % de siste år. Stabilt er det også i kretsene. De som bor der har tradisjonelt sterk tilhørighet til bygda si samtidig med en identitet som Sunndaling og Nordmøring.

Hovedmål 2 - En robust kommune for fremtiden

Kommunebarometeret 2020 Kommunebarometeret er en sammenligning av norske kommuner med utgangspunkt i 151 ulike nøkkeltall innen 12 ulike tjenester/fagområder. Sunndal har som mål å være blant de 25 % beste her, dvs en plassering blant de 106 beste av 422 kommuner. I kommunebarometeret 2020 kom Sunndal på 199. plass av 422 kommuner. Dette er noe dårligere resultat enn i fjor hvor vi var på 156. plass. Figuren viser resultatene pr. tjenesteområde.

Interkommunale samarbeid: Sunndal har de siste årene tatt strategiske vurderinger av veivalg når det gjelder regionstruktur og samarbeid. Flere nye samarbeid trådte i kraft i 2020, både innen brann og redning, renovasjon, legevakt, barnevern og PPT.  Samarbeidet med Surnadal om næringsutvikling er viktig for arbeidet med en felles bo- og arbeidsmarkedsregion og fergefri forbindelse.

Styrke Sunndal vidaregåande skole: kommunestyret i Sunndal har støttet økonomisk et tilbud innen breddeidrett ved skolen. I tillegg har kommunen finansiert tilbud for søkere uten ungdomsrett både i skoleåret 2019/2020 og 2020/2021. Tiltaket har hatt som hovedformål å sikre bosatte flyktninger muligheter for en videregående opplæring. 

Hovedmål 3 - Et vekstkraftig og inkluderende arbeidsliv med 4.000 arbeidsplasser innen 2020

Høy arbeidsplassdekning – svak nedgang i antall arbeidsplasser: Det var 3 668 arbeidsplasser i Sunndal pr. 4 kv. 2020 (dvs. antall sysselsatte personer med arbeidssted her). Det er en nedgang på 2-3 prosent de siste årene.

Arbeidsplassdekning er antall arbeidsplasser i prosent av antall arbeidstakere bosatt i kommunen. Balanse gir en arbeidsplassdekning på 100. Sunndal hadde en arbeidsplassdekning på 106 i 2019. Vi er 1 av 6 kommuner i fylket som har flere arbeidsplasser enn arbeidstakere.

Mange arbeidsplasser gir høy innpendling. I 2020 var det 635 personer som pendlet inn til Sunndal og 442 personer som pendlet ut av kommunen. Innpendlingen er størst fra Molde, Tingvoll og Surnadal. 

Utbygging av næringsareal Det har vært god etterspørsel etter næringsareal de siste årene, og Sunndal næringseiendom har signalisert behov for å utvide næringsarealet for å imøtekomme etterspørsel framover.

SuSuArena 2020 Samarbeid om næringsutvikling: Samarbeidet med Surnadal kommune om næringsutvikling (SuSu-programmet), ble videreført i fire nye år fra 2018. Programmet har tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering og nettverk, og arbeider for en felles bo- og arbeidsmarkedsregion og fergefri forbindelse. Arbeidet med «næringsvennlig kommune» gjennomføres innenfor SuSu-samarbeidet.

Hovedmål 4 - Effektiv og miljøvennlig energibruk

Redusert energibruk i kommunale bygg: I forbindelse med et energispareprosjekt skal energiforbruket i 22 kommunale bygg reduseres. Forbruket måles opp mot referanseårene 2010-2012. Energiforbruket har gått ned sett i forhold til referanseårene, og forbruket i 2020 på 8,7 GWh var innenfor målsettingen på 9,2 GWh. Energispareprosjektet er nå avsluttet, men fokuset på å bruke energien rett fortsetter.

Miljøvennlig energibruk: Det er et mål å bruke fjernvarme som oppvarming av kommunale bygg. Pr 2020 varmes ca 45 000 kvadratmeter av totalt 50 000 kvadratmeter kommunale bygg i sentrum opp med fjernvarme (90 %).

Klimaregnskap: Sunndal kommune vedtok i 2019 å ta i bruk klimaregnskap for kommunens virksomhet. Klimaregnskapet skal vise det samlede utslipp av klimagasser for kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer, satt opp i henhold til Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). Dette er en internasjonal standard for beregning av klimagassutslipp. Alle utslipp av klimagasser regnes om til CO₂-ekvivalenter og oppgis i tonn CO₂. Summen av alle utslipp kalles organisasjonens fotavtrykk. Klimaregnskapet skal vise forbedringspotensialet til Sunndal kommunes virksomhet. Arbeidet med å utarbeide klimaregnskap for Sunndal kommune er forsinket, og vil starte opp i 2021.

Hovedmål 5 - God infrastruktur, bedre og tryggere veier

Ferjefri forbindelse på Indre Nordmøre: kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet vedtatt 25. november, og markerte en milepæl i arbeidet for en døgnåpen bo- og arbeidsmarkedsregion.

Døgnhvileplass for tungtransport på Håsøran ble åpnet i oktober 2020, som en av de mest moderne i landet. Plassen kan ta imot 18 lastebiler, og har toalett- og dusjfasiliteter og oppholdsrom for sjåfører. Plassen er en del av ett nettverk av døgnhvileplasser langs veinettet i Norge, og bidrar til at Sunndalsøra blir et naturlig stoppknutepunkt for yrkessjåfører.

Bedre og tryggere veier:
Det jobbes inn mot Statens vegvesen for å få på plass finansieringen av ny rundkjøring ved fv. 62 Håsøran. Reguleringsplan for prosjektet er ferdig. 

Lokale trafikksikkerhetstiltak som er ferdig regulerte/står på trafikksikkerhetsplanen, men som mangler finansiering, er utvidelse av "fortau" på brua ved Grytnes på fv. 62, og komplettering av gang- og sykkelveg langs fv. 6136 Litldalsvegen mellom Pollgata og Tredalsvegen.

Hovedmål 6 - Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder

Reetablere Driva som laks- og sjøørretelv:  Det har vært stor aktivitet i prosjektet bekjempelse av gyro i Drivaregionen i 2020. Lokal koordinator arbeider med prosjektet lokalt i regionen. Bevaringsarbeidet pågår for fullt og det henter inn 6 bestander til genbank, samt at sjøørreten i Driva saltbehandles og flyttes oppover i sperra. Det er også igangsatt planlegging og kartlegging av vassdragene opp mot kjemisk behandling i 2022. Uttesting av klor som mulig behandlingskjemikalie ble gjennomført sensommeren 2020, og prosjektet skal sannsynligvis videreføres også i 2021.

Åmotan. SvøufalletForvaltning av verneområder: Norges nasjonalparker har utarbeidet en merkevarestrategi for nasjonalparkene, som kommunene er forpliktet til å bruke i markedsføring av nasjonalparker og verneområder. Gjennom en felles besøksstrategi jobbes det for å oppgradere utvalgte innfallsporter til verneområdene, og slik styre ferdsel inn til områdene. Åmotan er en aktuell innfallsport for Dovrefjell-Sunndalsfjella, dette kan legge til rette for lokal verdiskaping gjennom mer besøk til området.
Innenfor beitebruk er det flere store prosjekter for å bevare og utvikle beiteområder, samt legge til rette for beiting i rovdyrområder.

Hovedmål 7 - God helse og livskvalitet for alle

Forebyggende folkehelsearbeid: Godt folkehelsearbeid forutsetter oversikt over befolkningens helse og sykdomsforhold, og hvilke samfunnsforhold som påvirker befolkningens helse, positivt og negativt. For å få til en felles dreining i retning av mer og bedre folkehelsearbeid, er det nødvendig å få et felles, godt kunnskapsgrunnlag. Kommunene skal derfor utarbeide en oversiktsrapport hvert fjerde år. Sunndal kommune sitt kunnskapsgrunnlag, «Folkehelsa i Sunndal», ble ferdigstilt og publisert juni 2020.  Oversiktsrapporten baserer seg på sentrale tall og statistikker sett i sammenheng med lokal kunnskap.

MOT-forbilder Aura Avis Ungdomsarbeid gjennom samarbeid mellom tjenester: I tillegg til områder som skolehelsetjeneste og de helsemessige tilbudene, er det også viktig og godt arbeid som er gjort i kulturtjenesten, grunnskoletjenesten og andre tjenester for å bidra til et trygt og stimulerende ungdomsmiljø. MOT er et livsmestringsprogram i skolen som har som mål å utvikle robust ungdom som inkluderer ALLE. Alle trinnene ved Sunndal ungdomsskole er med. I følge ungdommen er resultatene gode. Satsingen inneholder også programmet "Skolen som samfunnsbygger". 

Forebygging og mestring i pleie- og omsorgstjenesten: Med utgangspunkt i Leve hele livet reformen legges det til rette for at folk kan være mest mulig selvstendig og bo hjemme så lenge som mulig. Det er innført hverdagsmestring som et tankesett i hjemmesykepleien og psykisk helse. I 2020 har 20 brukere fått dette tilbudet. Etter seks uke viser resultater økt score på mestring og fysisk funksjon, og dette medfører en reduksjon i hjelp på 75 timer pr. uke ved utgangen av året.
Bruk av velferdsteknologi kan gi mange nye muligheter for aktivitet og deltagelse. Det kan gi mennesker økt mulighet til å mestre eget liv og helse, og bidra til at man kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsnedsettelse. Bruk av teknologi kan også bidra til å forebygge eller utsette institusjonsinnleggelse. Ulike velferdsteknologiske løsninger er innført som for eksempel sensorer (døralarm, falldetektor, sengematte) og elektronisk medisindispenser.


Hovedmål 8 - Sunn kommuneøkonomi – kompetent og attraktiv arbeidsplass

En relativt sunn kommuneøkonomi: Sunndal kommune hadde et negativt netto driftsresultat på -0,2% i 2020, noe som er en vesentlig forbedring fra et negativt resultat på -3,8 % i 2019. Pandemien har preget økonomien i 2020 både positivt og negativt. Sentrale myndigheter har dekket opp merutgifter og inntektstap med kompenserende tilskudd. Og utgifter til bl.a. pensjon og lønnsoppgjør har gått betydelig ned. Dette forventes ikke å være en varig trend.

Kommunens likviditet er relativt god, lånegjelden er lavere enn landssnittet og fri egenkapital er høyere enn landssnittet. En betydelig reduksjon i inntektene de siste årene, samt forventet forverret utvikling både på grunn av demografiske endringer og mindre eiendomsskatt, vil kreve omstilling og kostnadsreduksjoner den nærmeste tiden. Men kommunen har fortsatt oppsparte midler å tære på slik at en har tid til å tilpasse seg de nye økonomiske rammebetingelsene.   

Kompetent og attraktiv arbeidsplass: For å kunne yte kommunens tjenester på en best mulig måte, er det kontinuerlig fokus på å tiltrekke seg nødvendig kompetanse og utvikle eksisterende kompetanse i kommunen. Videre er godt arbeidsmiljø avgjørende for prestasjoner på jobb, og Sunndal kommune har et tett samarbeid med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten med fokus på dette. Kommunen har som mål å stille minimum 21 praksisplasser til disposisjon for lærlinger, og at alle ungdommer (16 – 19 år) får et tilbud om sommerarbeid i kommunen. På grunn av innsparinger ble antall lærlinger i 2020 redusert til 18, mens tilbudet om sommerjobb ble prioritert gjennomført.

Hovedmål 9 - En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon 

Kriseledelsen 2020Pandemien har utfordret kommunens beredskapsorganisasjon. Kommunens kriseledelse (bildet) har holdt jevnlige møter gjennom hele perioden og har vært tett på perioder med strenge nasjonale tiltak og ved smitteutbrudd. Året har krevd mye av store deler av organisasjonen og medført at en del annen aktivitet har måttet prioriteres ned.

I forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel har det vært en gjennomgang av samfunnssikkerhet og beredskap i Sunndal og forslag til målsettinger og strategier er utarbeidet. Kommuneplanen ble vedtatt i november 2020.

Tilsyn innen beredskap: Sunndal kommune fikk ett avvik og noen kommentarer i forbindelse med tilsyn innen beredskap i 2019, disse ble kvittert ut med fullføringen av kommuneplanens samfunnsdel.