Den politiske virksomheten

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen. Formannskapet, oppvekst- og omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget er likeverdige utvalg med vedtaksmyndighet og innstillingsrett til kommunestyret, alle med 11 representanter. Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning.

Sunndal kommunestyrt 2015-2019 - Klikk for stort bilde

Sunndal kommunestyre 2019-2023

Politisk organisering:

Politisk sammensetning:

Politisk sammensetning 2020  

 

 

Noen begivenheter i 2020

Koronaåret satte fart på innføring av nye digitale løsninger også innenfor den politiske virksomheten. Flere møter ble gjennomført digitalt våren 2020. Med strenge smittevernrestriksjoner er også utvalgsmøter streamet direkte på kommune-TV, i tillegg til kommunestyremøtene. Den politiske virksomheten har derfor til tross for koronasituasjonen, kunne gjennomføres omtrent som planlagt, og på samme nivå som tidligere år.

Ekstraordinære koronatiltak til næringslivet ble behandlet av kommunestyret allerede i april. Koronamidler ble stilt til disposisjon for næringslivet både nasjonalt og av kommunen. Ekstraordinære midler ble tildelt kommunen for å dekke ekstrakostnader og i tillegg stimulere til økt aktivitet gjennom vedlikeholdsmidler.

Plansamarbeid på Nordmøre – formannskapet deltok på felles formannskapsmøte for Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll i januar, der plansamarbeid på Nordmøre var tema. Fokuset i 2020 har vært å få alle kommunene i mål med ny samfunnsplan. I 2021 er det fokus på kobling mellom samfunnsplan og økonomiplan.

Todalsfjordprosjektet kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet vedtatt 25. november, og markerte en milepæl i arbeidet for en døgnåpen bo- og arbeidsmarkedsregion. Møre og Romsdal fylkeskommune går inn som hovedaksjonær i Todalsfjordprosjektet AS og setter seg i førersetet for å realisere prosjektet.

Interkommunale samarbeid: Sunndal har de siste årene tatt strategiske vurderinger av veivalg når det gjelder regionstruktur og samarbeid. Flere nye samarbeid trådte i kraft i 2020, både innen brann og redning, renovasjon, legevakt, barnevern og PPT. 

Barnehage- og skolebruksplan – prosess med utarbeidelse og forankring av barnehage- og skolebruksplan for Sunndal kommune startet opp igjen i 2020. Planen vil være et grunnlagsdokument for drøftinger omkring barnehage- og skolestruktur. Prosessen vil sluttføres i 2021.

Møter og behandlede saker

Interpellasjoner: Interpellasjoner er forespørsel fra en folkevalgt til ordføreren som gjelder prinsipielle spørsmål, krever et omfattende svar og gir muligheten for debatt og vedtak. Det var fremmet 5 interpellasjoner i 2020 (8 i 2019).

Åpne spørsmål til kommunestyret: Alle som er bosatt i Sunndal kommune kan på vegne av seg selv eller andre innbyggere stille spørsmål i kommunestyret. Det ble ikke fremmet noen åpne spørsmål i 2020.

Kommune-TV: kommunestyrets møter overføres på nett, og ligger også tilgjengelig som opptak. Dette bidrar til økt innsikt i saksbehandling og den politiske aktiviteten i Sunndal og bidrar således til en styrking av lokaldemokrati. I 2020 har også utvalgsmøtene blitt streamet direkte på grunn av koronasituasjonen, og bidratt til enda større åpenhet om den politiske virksomheten.

Behandlede saker
Kommunestyret og utvalg Ant. medl Leder (parti) Antall møter Saker 2019 Saker 2020
Kommunestyret 27 Ståle Refstie (Ap) 12 108 127
Formannskapet 11 Ståle Refstie (Ap) 10 79 97
Oppvekst- og omsorgsutvalget 11 Janne Merete Rimstad Seljebø (Ap) 7 29 42
Teknikk-, miljø- og kulturutvalget 11 Bjørn Røkkum (Ap) 7 71 67
Valgstyret (=Formannskapet) 11 Ståle Refstie (Ap) 1 19 1
Sunndal Ungdomsråd 7 Hedda Haugen 3 6 8
Eldrerådet 7 Arne Drøpping 5 7 10
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 6 Hilde Blikås 3 7 1
Kontrollutvalget 6 Halvard Hagen (Sp) 6 49 53
Administrasjonsutvalget 10 Jonny Meland (Ap) 7 8 13
Arbeidsmiljøutvalget 10 Gerda Sporsem Lervik 7 8 13
      68 395 428


Antall politiske møter har økt i 2020, bortsett fra for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Antall saker er også høyere for de fleste utvalg. Aktiviteten har altså vært høy til tross for koronasituasjonen.