Bestill oppstartsmøte

Krav om oppstartsmøte

Når du skal starte arbeidet med en reguleringsplan må du først ha et oppstartsmøte med oss. Bestilling av oppstartsmøte må gjøres av en fagkyndig med kunnskap om reguleringsplanarbeid.

Hva bestilling om oppstartsmøte må inneholde

Det vises til §1 i 

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

For at vi skal kunne forberede oss best mulig til oppstartsmøte må vi ha best mulig informasjon om tiltenkte plan. Sunndal kommune stiller i medhold av forskriften følgende krav til innholdet i planinitiativet som skal sendes kommunen samtidig med forespørsel om oppstartsmøte. Det skal i nødvendig grad redegjøres for følgende:

a) Formålet med planen. Herunder beskrives bakgrunn og hensikt med planen og hvilke tiltak planen skal legge til rette for.

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet. Det skal legges ved et kartutsnitt som viser planområdet, og det foretas en vurdering av hvorvidt utbygging i henhold til planen vil få virkninger utenfor planområdet. Eventuelle virkninger beskrives.

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak. Type bebyggelse og tiltak beskrives, f. eks. boligtype, plassering av bebyggelse, bebyggelsesstruktur, tomtestruktur, veger/gangveger, parkering og annen infrastruktur. Det bør legges ved skisse av hovedgrep (Hvordan er forslaget tenkt løst? Skisse av plangrepet med formål, disponering av området, atkomst, uteoppholdsarealer/lekeareal og plassering av bygninger og anlegg). 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder. Planlagt grad av utnytting og høyde på bebyggelsen.

e) Funksjonell og miljømessige kvaliteter i området beskrives, for eksempel lyd-, lysforhold, uteoppholdsarealer, vegetasjon, kulturminner, lekeareal, universell utforming.

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser. Herunder hvordan de funksjonelle og miljømessige kvalitetene i området er tenkt ivaretatt og hvilke tilpasninger som planlegges gjennomført.

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid. Beskrive i hvilken grad prosjektet følger opp gjeldende planer og føringer. Blant annet må det redegjøres for hvordan bestemmelsene i kommuneplan/kommunedelplan skal ivaretas. Gjeldende kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner finnes i kartinnsynsløsningen.

h)Vesentlige interesser som vil bli berørt av utbygging i henhold til planen, eksempelvis naturmangfold, friluftsliv, landbruk mv.

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet. Aktuelle tema er klimatilpasning, ras, flom, overvann, trygg byggegrunn, slokkevann, vind, elektromagnetisk felt, støy, trafikksikkerhet mv.

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart.  Aktuelle offentlige høringsparter er Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, kommunale etater, barnerepresentanten, ungdomsrådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, miljøretta helsevern, folkehelsekoordinator, Sunndal Energi, Statnett, Sunndal næringsforening, Sunndal næringsselskap, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Dovrefjellrådet, Direktoratet for mineralforvaltning, Mattilsynet mv., samt naboer ifølge naboliste og aktuelle velforeninger og lag som kan bli berørt. Aktuelle høringsparter tilpasses den enkelte plan.

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte. Redegjørelse for medvirkning i planprosessen utover lovpålagte høringsrunder for eksempel gjennom møter og om det er særlige grupper og interesseorganisasjoner som bør involveres.

l) Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensvurderinger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. Redegjørelse for om prosjektet kan utløse krav om konsekvensvurdering jfr. forskrift om konsekvensvurdering 

 

Bestilling av oppstartsmøte  må også inneholde

  • Ansvarlig fagkyndig, navn og kontaktinformasjon
  • Forslagsstiller/tiltakshaver, navn og kontaktinformasjon
  • Eiendomsopplysninger, gnr. /bnr. adresse, eier

Vi vil ta kontakt med deg hvis vi mener bestillingen av oppstartsmøtet ikke inneholder tilstrekkelig informasjon.

Hva er våre gebyrer?

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra