Bestill oppstartsmøte

Krav om oppstartsmøte

Når du skal starte arbeidet med en reguleringsplan må du først ha et oppstartsmøte med oss. I et slikt oppstartsmøte ser vi på de overordnede rammer og muligheter for området, og vi gir føringer for den videre prosessen.

Bestilling av oppstartsmøte må gjøres av en fagkyndig med kunnskap om reguleringsplanarbeid.

Hva bestilling om oppstartsmøte må inneholde

For at vi skal forberede oss best mulig til oppstartsmøte må bestillingen inneholde følgende:

 • Ansvarlig fagkyndig, navn og kontaktinformasjon
 • Forslagsstiller/tiltakshaver, navn og kontaktinformasjon
 • Eiendomsopplysninger, gnr. /bnr. adresse, eier
 • Bakgrunn for og hensikt med prosjektet
 • Er det særlige spørsmål dere ønsker å få avklart?
 • Oversiktskart med området markert
 • Overordnede planer og føringer. Gjeldende kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner finnes i kartinnsynsløsningen
 • Beskrive i hvilken grad prosjektet følger opp gjeldende planer og føringer
 • Enkel stedsanalyse (Hva finnes i og rundt området som gir føringer for hvordan planområdet skal brukes/struktureres? Eksempel viktige forbindelser, blå- og grønnstruktur, bebyggelsesmønster, kulturminner, terreng osv)
 • Skisse av hovedgrep (Hvordan er forslaget tenkt løst? Skisse av plangrepet med formål, disponering av området, atkomst, utearealer og plassering av bygninger og anlegg)
 • Fakta om forslaget (arealstørrelse, arealformål, størrelse på uteoppholdsareal, grad av utnytting, planlagt høyde, parkeringsløsning)
 • Redegjørelse for om prosjektet kan utløse krav om konsekvensvurdering jfr. forskrift om konsekvensvurdering
 • Redegjørelse for medvirkning i planprosessen utover lovpålagte høringsrunder for eksempel gjennom folkemøter og om det er særlige grupper og interesseorganisasjoner som bør involveres?

Vi vil ta kontakt med deg hvis vi mener bestillingen av oppstartsmøtet ikke inneholder tilstrekkelig informasjon.

Hva er våre gebyrer?

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 918 05 950
Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Telefon 71 69 92 27

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra