Utarbeidelse av private reguleringsplaner

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige.

Krav til fagkyndig utarbeidelse

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige med kunnskap om reguleringsplanlegging og plan- og bygningsloven og øvrig lovverk som styrer dette. Den fagkyndig skal kunne gjennomføre og levere et formelt sett feilfritt forslag til reguleringsplan med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og vurdering av konsekvenser i henhold til gjeldende lovverk. Fagkyndig må derfor ha god kunnskap om både lovverket som styrer dette og hvordan dette skal gjennomføres. 

Når en reguleringsplan kommer til behandling i kommunen må planforslaget tilfredsstille de formelle kravene i gjeldende lovverk. Det innsendte materialet skal blant annet være i samsvar med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (NPAD) som ligger på internettsidene www.regjeringen.no/kartforskriften. Planen skal også tilfredsstille de karttekniske krav til reguleringsplaner - sjekkliste (DOCX, 42 kB). Blant annet skal plandata leveres på gjeldende sosi-format og være feilfrie.  

I tillegg til at planen skal utarbeides av fagkyndige med kunnskap om reguleringsplanlegging med tilhørende lovverk  stilles det også krav om særskilte faglige utredninger av tema som for eksempel skredfare, flomfare, støy osv. når det er behov for dette. Slike faglige utredninger skal utføres av fagkyndige på de enkelte fagområdene.   

Krav til prosess

Prosessreglene i plan- og bygningsloven skal følges. Det skal blant annet sikres god medvirkning i planleggingen. Faser i en reguleringsplan er følgende: 

1. Oppstart

Planitiativ

Oppstartsmøte

2. Planskisse

Varsle oppstart, høre planprogram

Utarbeide og fastsette planprogram

Samråd og medvirkning

3. Komplett planforslag

Godkjenning av digitalt plankart

Sende inn komplett planforslag

Supplering

4. Behandling

  • Vedtak om høring og utlegging til høring og offentlig ettersyn
  • Betale gebyr
  • Høring og offentlig ettersyn
  • Vurdering av merknader
  • Endring av plan før sluttbehandling
  • Vedtak om godkjenning
  • Kunngjøring og klagebehandling

 

Endringer av reguleringsplan

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. 

Mindre endringer kan imidlertid ha en enklere prosess. Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Dette er vilkår for at en endring skal kunne behandles som en mindre endring. En mindre endring må heller ikke ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Dersom det foreligger innvendinger til endringene fra de berørte myndigheter eller private, vil ikke endringene kunne anses som «mindre». Da vil saken måtte behandles som vanlig reguleringsendring.

Før det treffes vedtak om mindre endring, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg. 

Dersom det søkes om slik reguleringsendring må søker sende inn en grundig søknad om dette. Hva det søkes om, begrunnelsen for endringen og forholdet til hensynene nevnt ovenfor må beskrives så nøyaktig som mulig. Kommunen vil så vurdere søknaden. Dersom kommunen vurderer at endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, så vil kommunen sende forslaget om mindre reguleringsensing på høring til berørte parter og interesser.

Dersom det etter høringen ikke har kommet innvendinger kan endringen fremmes til behandling i Sunndal formannskap. Dersom noen har innvendinger så må endringen behandles som ordinær reguleringsendring.  

 

Gjeldende planlovverk, statlige veiledere og retningslinjer: 

Plan- og bygningsloven

Forskrift om konsekvensvurdering

Kart- og planforskriften

Reguleringsplanveileder

Veileder om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyse

Statlige planretningslinjer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Nasjonale forventninger

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Mobil 918 05 950
Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra