Utarbeidelse av private regulerinsplaner

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige.

Krav til fagkyndig utarbeidelse

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige med kunnskap om reguleringsplanlegging og plan- og bygningsloven og øvrig lovverk som styrer dette. Den fagkyndig skal kunne gjennomføre og levere et formelt sett feilfritt forslag til reguleringsplan med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og vurdering av konsekvenser i henhold til gjeldende lovverk. Fagkyndig må derfor ha god kunnskap om både lovverket som styrer dette og hvordan dette skal gjennomføres. 

Når en reguleringsplan kommer til behandling i kommunen må planforslaget tilfredsstille de formelle kravene i gjeldende lovverk. Det innsendte materialet skal blant annet være i samsvar med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (NPAD) som ligger på internettsidene www.regjeringen.no/kartforskriften. Planen skal også tilfredsstille de karttekniske krav til reguleringsplaner - sjekkliste (DOCX, 42 kB). Blant annet skal plandata leveres på gjeldende sosi-format og være feilfrie.  

Reguleringsforslag som ikke tilfredsstiller kravene blir returnert. I tillegg til at planen skal utarbeides av fagkyndige med kunnskap om reguleringsplanlegging med tilhørende lovverk  stilles det også krav om særskilte faglige utredninger av tema som for eksempel skredfare, flomfare, støy osv. når det er behov for dette. Slike faglige utredninger skal utføres av fagkyndige på de enkelte fagområdene.   

1. Oppstart

Planitiativ

Oppstartsmøte

2. Planskisse

Varsle oppstart, høre planprogram

Utarbeide og fastsette planprogram

Samråd og medvirkning

3. Komplett planforslag

Godkjenning av digitalt plankart

Sende inn komplett planforslag

Supplering

4. Behandling

  • Vedtak om høring og utlegging til offentlig ettersyn
  • Betale gebyr
  • Høring
  • Vurdering av merknader
  • Endring av plan før sluttbehandling
  • Vedtak om godkjenning
  • Kunngjøring og klag

Gjeldende planlovverk, statlige veiledere og retningslinjer: 

Plan- og bygningsloven

Forskrift om konsekvensvurdering

Kart- og planforskriften

Reguleringsplanveileder

Veileder om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyse

Statlige planretningslinjer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Nasjonale forventninger

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Mobil 918 05 950
Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra