Kartlegging av friluftsområder

Sunndal kommune har utarbeidet et temakart over friluftsområdene i kommunen. Dette er et kunnskapsgrunnlag for planlegging og saksbehandling og ikke et turkart.

Kartleggingen av friluftsområder ligger tilgengelig på naturbase.no

   

Temakartet skal brukes i kommunens rutiner for saksbehandling. Kartleggingen er et temakart, uten avveininger mot øvrige arealinteresser. Det forutsettes at slik avveining foretas gjennom kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling.

For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for hvordan interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert i valg av løsninger.

Friluftskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og behov for revidering skal gjøres i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.

Kartleggingen ligger tilgjengelig på naturbase.no

Vi har laget en kort veiledning (DOCX, 13 MB)for innhenting av informasjon på naturbase.

 

Bakgrunndokumenter til kartlegginge ligger vedlagt, se linker:

Rapport datert 25.10.2019 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Sunndal kommune (PDF, 2 MB)

Politisk vedtak, sluttbehandling i Sunndal kommunestyre (PDF, 116 kB)

Vurderingsskjema brukt i kartleggingen (XLSX, 160 kB)

Høring som ble utlagt på kommunens nettsider (PDF, 758 kB)

Oppstart av kartleggingsarbeidet i teknikk, miljø og kulturutvalget (PDF, 186 kB)