Psykisk helse for voksne

Vi tilbyr behandling og oppfølging til voksne over 18 år. Vi er opptatt av tidlig innsats og hva som er viktig for deg. Vi kan, etter samtykke, samarbeide med andre aktuelle instanser og tjenester (fastlege, kommunepsykolog, spesialisthelsetjeneste, NAV osv.). Våre tilbud er frivillig og gratis. Du/ dere trenger ikke henvisning fra fastlege.

Vi er en tverrfaglig sammensatt gruppe som jobber etter en recoverybasert modell. Recovery handler om å ta utgangspunkt i hva det enkelte individ selv ønsker og hva som er viktig i deres liv. Det er å skape seg en meningsfylt og tilfredsstillende tilværelse, med eller uten symptomer og problemer som kan komme og gå.

Alle har taushetsplikt og jobber etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Recovery - å komme seg (NAPHA - Nasjonalt kompetansesenter for Psykisk helsearbeid).


 

I perioder kan livet by på utfordringer og vanlige årsaker til at folk tar kontakt kan være

 • Angst
 • depresjon/tristhet/ensomhet
 • sorg/kriser
 • spiseproblemer
 • tvangstanker/handlinger
 • voldsomme humørsvingninger
 • relasjonsproblemer
 • rus- og avhengighetsutfordringer
 • Boveiledning
   

Andre utfordringer kan være: 

 • Reaksjoner på livsbelastninger (samlivsbrudd, sykdom, utfordringer ift. jobbsituasjonen, økonomi)
 • Bekymring i forhold til barn og andre nære pårørende
   

Hva kan vi tilby: 

 • samtaleterapi
 • veiledning og støtte til bedring og mestring
 • Delta i ansvarsgruppemøter
 • psykoedukasjon
 • oppfølging i krisesituasjon.
 • Mestringskurs [videre til KID, KIB, søvnkurs.
 • Dagtilbud
 • Vi tilbyr også veiledning og undervisning til andre fagpersoner i kommunen.

 > Rask psykisk helsehjelp         

 > Øran aktivitetshus

Tilbudet du får avhenger av hva som er viktig for deg, og hva som skal til for at du/dere kan få det bedre. For å få til det må vi aktivt involvere deg, og eventuelt dine pårørende i oppfølgingen. Slik kan vi iverksette tiltak basert på dine egne behov.
 

Hvordan komme i kontakt med oss

Søknadsiden

Du kan også be fastlege, behandler, skole/lærer, barnehage, barnevernet eller helsesykepleier om å hjelpe deg.

 

Hvem er vi

Psykisk helse
Navn Mobil Tittel
Mariann Meisal 90 12 35 16 leder enhet psykisk helse og spesialsykepleier psykisk helse
Svein Riise 90 71 60 62 spesialsykepleier psykisk helse
Ann Iren Kvamme 90 75 44 93 spesialsykepleier psykisk helse
Ingjerd Reiten 91 69 64 42 miljøterapeut med videreutdanning i psykisk helse
Bente Hansen sykepleier
Ann Brit Husby 48 22 34 07 miljøterapeut med videreutdanning i psykisk helse
Anita Sæter 48 21 31 35 barne- og ungdomsarbeider m/videreutdanning i psykisk helse
Sissel Kårvand 48 14 01 81 helsefagarbeider med videreutdanning i psykiske helse