SMIL-midla skal ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

Logo Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal tilbyr eit stort mangfald av kurs og grupper for pasientar og pårørande med langvarig sjukdom og endringar i helsa si.

Fra vikingmarkedet på Leikvin

Fristen for å søke om kulturmidler er 15.mars.  Frivillige lag og organisasjoner oppfordres til å søke. Det kan søkes om aktivitetstilskudd, prosjekttilskudd, driftstilskudd til ikke-kommunale idrettsanlegg, tilskudd til lekeplasser, tilskudd til forsamlingshus og kulturstipend.
 

Frist for å søke ny plass i barnehage i Sunndal med oppstart 15. august er 1. mars. Du søker ved bruk av elektronisk skjema.

Stikk UT-tur Drivapromenaden

Sunndal kommune er i gang med kartlegging av friluftsområder, og vi ønsker nå tilbakemeldinger fra publikum for å supplere og kvalitetssikre kartleggingen.

Osbudammen

Konsesjonsvilkårene til Aurareguleringene skal revideres, og Sunndal kommune er som en av vertskommunene invitert til å komme med innspill i saken. Sunndal kommune ønsker innspill til sin behandling av saken innen 8. mars 2019.

gruppeterapi

Kurs i mestring av Belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Kurset arrangeres i samarbeid mellom frisklivssentralen og sone for psykisk helse i hjemmesykepleien, og går over 10 ettermiddager.

Illustrasjonsbilde penger

Ungdom hjemmehørende i Sunndal kommune kan søke på midler fra Hjelles legat. Søkere som tar praktisk yrkesutdanning innen håndtverksfag er fortinnsberettiget ved tildeling. Søknadsfrist er 15.02.2019.

idrettsgalla

Sunndal idrettsråd og kulturtjenesten i Sunndal kommune inviterer til idrettsgalla i Sunndal kulturhus, med prisutdeling,  middag, underholdning og inspirasjonsforedrag.

Juletre

Sunndal kommune tilbyr også i år gratis henting av juletre. Treet plasseres da ved avfallsdunken og tas med av renovasjonsbilen.