Ønskjer du å bidra til utvikling av det kommunale fosterheimsarbeidet i Møre og Romsdal?

 

Frist for å søke ny plass i barnehage i Sunndal med oppstart 15. august er 1. mars. Du søker ved bruk av elektronisk skjema.

Nå er det mulig å søke elektronisk om alle tjenestene som helse-  og omsorgstjenesten yter til innbyggerne. Dette gjelder blant annet sykehjemsopphold, hjemmesykepleie, hjelpemidler, matombringing, støttekontakt m.m.

Helsedirektoratet har sendt ut informasjon til alle kommuner til bruk på skoler, barnehager, sjukehjem og andre institusjoner. Bedrifter som er i kontakt med reisende bes også bruke informasjonsmateriellet og iverksette tiltak der det er behov.

Sunndal kommune er i uke 5 i gang med nødvendig vedlikeholdsarbeid på Børset bru, med mulig stenging i perioder. Stenging vil bli varslet til berørte, og det vil bli skiltet omkjøring om Valsetvegen. Gående og syklende får mulighet til å passere.

Vinnutrappas venner er nå klar til å ta imot bestillinger av trappetrinn fra privatpersoner, med mulighet for å reservere trinn-nummer.

 Ønsker du å bli tryggere på å møte barna i ulke følelser? Da kan foreldrekurset være noe for deg. Helsestasjonen planlegger kurs med oppstart 25. februar, og inviterer foreldre med.

Frisklivssentralen har et stort utvalg av kurs og veiledning innenfor livsstilsendringer, i samarbeid med andre kommunale tjenester. Tilbudene er innenfor kosthold, fysisk aktivitet eller psykisk helse, og er rettet både mot barn og unge, voksne og eldre.

Vennegruppa for Vinnutrappa og Sunndal kommune inviterer til åpent møte om Vinnutrappa mandag 27. januar. Stibygger Geir Vetti vil fortelle om erfaringer med ulike prosjekter, og muligheter for Vinnutrappa.

Illustrasjonsbilde penger

Ungdom hjemmehørende i Sunndal kommune kan søke på midler fra Hjelles legat. Søkere som tar praktisk yrkesutdanning innen håndtverksfag er fortrinnsberettiget ved tildeling. Søknadsfrist er 15.02.2020.